Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja

Status kolegija: obvezni / izborni*
Semestar: I.
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara (obvezni) / 2 sata predavanja (izborni)
ECTS bodovi: 5 (obvezni) / 3 (izborni)
Uvjeti: nema

Ciljevi kolegija: Uvid u generički sustav rane i zrele grčke književnosti i razumijevanje uloge pojedinih književnih vrsta unutar širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta; usvajanje osnovnih biografskih i bibliografskih podataka o najvažnijim autorima navedenoga razdoblja; upoznavanje civilizacije antičke Grčke i Rima.

Sadržaj kolegija: Pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost. Pregled povijesti grčke književnosti od najranijih pisanih spomenika do kraja klasičnoga razdoblja (323. pr. Kr.): epska poezija i specifičnosti usmene poezije (Homer, Heziod); rana lirika (elegija, jambografija, monodička i korska lirika, razlika između lirike u suvremenom i antičkom značenju riječi); počeci grčke proze (filozofi prirode i logografi 6. st. pr. Kr.); grčko kazalište, tragedija i komedija (Eshil, Sofoklo, Euripid; Aristofan; Aristotelova teorija o podrijetlu tih dviju vrsta); historiografija (Herodot, Tukidid); retorika i filozofija (Platon, Aristotel). Na seminaru upoznavanje različitih aspekata antičke civilizacije.

Studentske obveze: redovno pohađanje nastave, redovno obavljanje zadataka; pismena provjera tijekom semestra na seminaru.

Ispit na kraju semestra je pismeni i podrazumijeva provjeru stečenog znanja na predavanjima i seminarima.


Raspored po tjednima

 1. Pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost; tradicija grčke književnosti; počeci grčke pismenosti: mikenska civilizacija i linearno B pismo. Primjeri zapisa na tablicama. Seminar: Kratak pregled dostupne literature o antičkoj civilizaciji. Indoeuropski prajezik; indoeuropski jezici; grčki dijalekti; italski jezici; Etruščani.
 2. Epska poezija i specifičnosti usmene poezije; Homer i epska poezija prije njega; “homersko pitanje”. Odabrani ulomci iz Ilijade i Odiseje. Seminar: Državno uređenje u Grčkoj; Sparta i Atena; ustav, društveni slojevi, tijela vlasti.
 3. Homerske himne i “mali Homer”; epski ciklus; Heziod i arhajska epika poslije njega; orijentalni utjecaji na grčku književost. Odabrani ulomci iz Boja žaba i miševa, Teogonije i Poslova i dana. Seminar: Državno uređenje u Rimu; ustav, staleži, tijela vlasti.
 4. Razlika između lirike u suvremenom i antičkom značenju riječi; jampska poezija; njezino podrijetlo; Arhiloh, Hiponakt, Semonid; pučka pripovjedna tradicija; Ezop i životinjska basna. Odabrani fragmenti Arhiloha i Hiponakta. Seminar: Ratovanje (ustroj vojske, ratne taktike, oružje).
 5. Elegija od Kalina do Teognida; teme i rekurentni motivi; epigram i skolion. Odabrani ulomci iz Tirteja, Solona, Mimnerma i Teognida. Seminar: Gospodarstvo (zemljoradnja, obrti, trgovina i trgovački pravci, pomorstvo).
 6. Počeci grčke proze: jonska filozofija i logografija; Herodot. Odabrani ulomci iz Herodotove Povijesti. Seminar: Svakodnevni život u Grčkoj: grad, kuća, odgoj i obrazovanje, odjeća, hrana, putovanja.
 7. Melika; lezbička i jonska lirika; njihova tematika i metrička raznolikost. Odabrani fragmenti Sapfe, Alkeja i Anakreonta. Seminar: Svakodnevni život u Rimu: grad, kuća, odgoj i obrazovanje, odjeća, hrana, putovanja.
 8. Korska lirika: raznolikost korskih vrsta i njihov prigodni karakter. Odabrani ulomci iz Alkmana, Pindara i Bakhilida. Seminar: Grčka mitologija i religija; uloga igara, obredi, misteriji, proročišta; mitološke teme u književnosti.
 9. Postanak dramskih vrsta; Aristotelova teorija o podrijetlu tragedije i komedije; kazalište i dramska natjecanja. Odabrani ulomci iz Aristotelove Poetike. Seminar: Rimska mitologija i religija; obredi, igre; mitološke teme u književnosti.
 10. Od korske lirike do tragedije: Eshil i njegovi prethodnici; pojam tragičnoga u antici i danas; satirska drama. Odabrani ulomci iz Agamemnona. Seminar: Grčka arhitektura i umjetnost.
 11. Sofoklo, vrhunac klasične tragedije. Odabrani ulomci iz Kralja Edipa i Antigone. Seminar: Rimska arhitektura i umjetnost.
 12. Euripid, tragedija novoga doba; “tragikomedije” i “melodrame”; Res i tragedija 4. st. pr. Kr. Odabrani ulomci iz Medeje i Helene. Seminar: Znanost (geometrija, aritmetika, astronomija, geografija, medicina itd.)
 13. Epiharmo i sicilska komedija; tradicionalna trodioba atičke komedije; stara komedija: Aristofan, Kratin, Eupolid. Odabrani ulomci iz Žaba i Oblaka. Seminar: Začeci filološkoga proučavanja tekstova; kritika teksta.
 14. Proza 5. i 4. st. pr. Kr. – historiografija (Tukidid, Ksenofont), filozofija (Platon, Aristotel), govorništvo (Demosten). Odabrani ulomci iz Tukidida i Demostena. Seminar: Izvori za filološko proučavanje: rukopisi, papirusi, natpisi.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit. Seminar: Ponavljanje za ispit.

Literatura

 • Salopek, D.; Sironić, M. “Grčka književnost” u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977;
 • Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001;
 • Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori);
 • Musić, A. Nacrt grčkih i rimskih starina, repr. Zagreb 2002;
 • tekstovi koji se dijele na kolegiju uz pojedine teme

Kolegij Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja kao izborni mogu upisati i studenti I., III. i V. semestra preddiplomskog studija latinskoga jezika i književnosti, kao i drugi studenti Filozofskog fakulteta.