Grčka morfologija 2

Status kolegija: obvezni
Semestar: II.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
Broj ECTS bodova: 7
Uvjeti: Grčka morfologija 1

Ciljevi kolegija: Korektno čitanje i pisanje grčkih riječi te prepoznavanje i točna analiza svih morfoloških osobitosti unutar grčkog deklinacijskog sustava; na temelju toga snalaženje u predočenom grčkom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnog prijevoda na hrvatski jezik.

Sadržaj kolegija: Tumači se i uvježbava morfologija verbalnih tvorbi u grčkom jeziku: glagolski sustav, aspekt i vrijeme, vrste glagola u grčkom jeziku (glagoli na –o, glagoli na -mi), osobitosti tvorbe osnova, glavna i sporedna vremena, aktivni i medijalni nastavci Uvježbava se prepoznavanje oblika prema osnovi i nastavku, prevođenje i gramatička analiza zadanog teksta s težištem na određivanju glagolskih oblika pojedinih konjugacija. Uvježbavanje jednostavnih konstrukcija (nominativ i akuzativ s infinitivom, genitiv apsolutni). Kao predložak služe propisani grčki tekstovi iz lektire i drugi tekstovni predlošci koji se dijele na satu.

Studentske obveze: prisustvovanje predavanju i seminaru te kontinuirano usvajanje i usmena prezentacija prethodno obrađenih gramatičkih cjelina; priprema prethodno zadanog odlomka teksta za samostalan prijevod i gramatičku analizu. Ispit na kraju semestra je pismeni i usmeni: pismeni dio sadrži a) prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka), b) gramatički test. Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.


Raspored po tjednima

 1. Gramatičke kategorije grčkoga glagola; raspodjela osnova u grčkom glagolskom sustavu. Ksenofont, Uspomene o Sokratu: I, 1, 1-5
 2. Tvorba glagolskih oblika – sastavni elementi: augment, reduplikacija, atička reduplikacija. I, 1, 6-9
 3. Tvorba glagolskih oblika – sastavni elementi: vezni vokali, nastavci; formanti za konjunktiv i optativ. I, 1, 10-14
 4. Tvorba glagolskih oblika – imperativ, infinitiv, particip; naglasak glagolskih oblika. I, 1, 15-20
 5. Tvorba osnova – infektum tematskih glagola; verba contracta. Platon, Gozba: C. I (172a-c)
 6. Tvorba osnova – infektum atematskih glagola: glagoli s reduplikacijom, glagoli s formantom –(n)nu-. C. I (173a-c)
 7. Tvorba osnova – atematski glagoli s formantom –Ø-. C. I/II (173d-174a)
 8. Tvorba osnova – sigmatski (slabi) konfektum, asigmatski (jaki/tematski) konfektum. C. II (174b-d)
 9. Tvorba osnova – asigmatski (jaki/atematski) konfektum; sigmatski futur, kontraktni futur. C. II/III (174e-175a)
 10. Tvorba osnova – perfekt aktivni. C. III (175b-d)
 11. Tvorba osnova – mješoviti perfekt; perfekt mediopasivni. C. III/IV (175e-176b)
 12. Tvorba osnova – pasivna osnova. C. IV/V (176c-e)
 13. »Nepravilni« glagoli; dual; glagolski pridjevi. C. V (177a-e)
 14. Ponavljanje i uvježbavanje.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje.

Literatura

a) obvezna

 • Ksenofont, Uspomene o Sokratu I, 1.
 • Platon, Gozba, 1-5.
 • Zdeslav Dukat. Gramatika grčkoga jezika (Zagreb, 2003).
 • Stjepan Senc. Grčko-hrvatski rječnik (Zagreb, 1988; reprint iz 1910).

b) preporučena

 • Musić – Majnarić. Gramatika grčkoga jezika (Zagreb, 2004).
 • Smyth. Greek Grammar (Cambridge MA, 1983).
 • Kühner – Blass. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, I, 2, (Hannover, 1978; reprint iz 1890).
 • Schwyzer. Griechische Grammatik, (II, 1, 1 (1990); II, 1, 3 (1980); Stellenregister (1994) – München.
 • Liddell & Scott. Greek-English Lexicon (Oxford, 1996).
 • Bailly, A. Dictionaire Grec-français (Paris, 2000).
 • Benseler – Kaegi. Griechisch-deutsches Wörterbuch (München, 2004).
 • Montanari, F. Vocabolario della lingua greca (Loescher editore, 2004).
 • Barić, E. i dr., Hrvatska gramatika (Zagreb, 2003).
 • Traut, G. Lexicon über die Formen der griechischen Verba (Darmstadt, 1986;reprint iz 1885).
 • Marinone, N. All the Greek Verbs (London 1985).
 • Martinić-Jerčić – Salopek. Grčki glagoli (Zagreb, 2001).