Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja

Status kolegija: obvezni / izborni*
Semestar: II.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara (obvezni) / 2 sata predavanja (izborni)
ECTS bodovi: 5 (obvezni) / 3 (izborni)
Uvjet: Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja (za GKHCR kao obvezni kolegij)

Ciljevi kolegija: Uvid u značenje književnopovijesne mijene žanrovskih obilježja naslijeđenih književnih vrsta i razumijevanje širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta tih procesa; usvajanje temeljnih biografskih i bibliografskih podataka o najvažnijim autorima od 323. pr. Kr. do 529.; raspoznavanje najvažnijih metričkih oblika grčke poezije.

Sadržaj kolegija: Helenističko razdoblje (323-30. pr. Kr.): obilježja helenističke kulture i njezina povijesna pozadina; nova kulturna središta i »učena poezija«; uspon nove atičke komedije (Menandar) i njezin utjecaj na dramsku književnost novoga vijeka; omiljene književne vrste (elegija, epilij, epigram); Kalimahova nova poetika; bukolska poezija (Teokrit); epska poezija između tradicije i inovacije (Apolonije Rođanin). Carsko doba (30. pr. Kr.-529.): historiografija (Plutarh); prozna književnost Druge sofistike (Lukijan); epistolografija i antički roman; sudbina tradicionalnih književnih vrsta na zalazu antičke grčke književnosti. Na seminaru se upoznaju osnove grčke metrike i struktura najvažnijih klasičnih stihova i strofa na odabranim primjerima iz epske poezije i lirike.

Studentske obveze: redovno pohađanje nastave, redovno obavljanje zadataka; pismena provjera tijekom semestra na seminaru.

Ispit na kraju semestra je pismeni i podrazumijeva provjeru stečenog znanja na predavanjima i seminarima.


Raspored po tjednima

 1. Ponavljanje: periodizacija grčke književnosti, književne vrste arhajskoga i klasičnoga razdoblja, najvažniji autori i djela; osobito poezija i proza 4. st. pr. Kr. Seminar: Temeljni pojmovi metrike – metar, prozodija, akcent itd; pravila prozodije; promjene vokala na kraju i usred riječi.
 2. Glavne značajke helenizma; nova kulturna središta; aleksandrijska knjižnica i filološki rad njezinih predstojnika; helenističko shvaćanje književnosti. Seminar: Načini uklanjanja hijata; metričke jedinice.
 3. Srednja atička komedija: Antifan, Anaksandrid, Aleksid. Nova atička komedija. Odabrani fragmenti pisaca srednje komedije. Seminar: Pojam i vrste stope; kataleksa; odmori; sinafija.
 4. Nova atička komedija (nastavak): Menandar. Odabrani ulomci iz Mrzovoljnika, Samljanke i Parničara. Seminar: Daktilski stihovi.
 5. Antimah iz Kolofona kao preteča »učene« helenističke poezije; Fileta, Hermezijanakt, Fanoklo. Kalimah i njegova nova poetika. Odabrani ulomci iz Kalimahovih himni; odabrani fragmenti i epigrami. Seminar: Daktilski stihovi (nastavak) – pokraćivanje i produljivanje vokala; metričko produljivanje; hijat.
 6. Teokrit i bukolska poezija; »gradski mimi«; Teokritovi nastavljači. Herondini mimijambi. Ulomci iz Teokrita i Heronde. Seminar: Jampski stihovi.
 7. Epska poezija u helenističkom razdoblju: Apolonije Rođanin. Epilij i elegija. Odabrani ulomci iz Pjesme o Argonautima. Seminar: Anapestički stihovi.
 8. Helenistička drama: »tragička Plejada«; Likofron iz Halkide i Aleksandra. Euforion, Partenije. Didaktička poezija: Arat i Nikandar. Odabrani ulomci iz Aleksandre. Seminar: Trohejski stihovi.
 9. Epigram; tri epigramatske »škole«; Anthologia Graeca. Odabrani epigrami Anite, Noside, Asklepijada, Leonide iz Tarenta, Antipatra iz Sidona i dr. Seminar: Jonski stihovi.
 10. Historiografija, filozofija i prozna književnost helenizma. Odabrani fragmenti helenističkih historiografa. Seminar: Jonski stihovi (nastavak); horijampski stihovi.
 11. Glavne značajke carskoga razdoblja; skoptički epigram; prozna književnost i historiografija: Plutarh. Odabrani ulomci iz Plutarha; odabrani epigrami Lukilija i Nikarha. Seminar: Stihovi proizašli iz horijampskog metra.
 12. Doba Druge sofistike; deklamacije i »estradno« govorništvo; Lukijan. Odabrani ulomci iz novih sofista i Lukijana. Seminar: Kratki i složeni stihovi.
 13. Ljubavni roman i epistolografija. Odabrani ulomci iz Haritona, Longa i Alkifrona. Seminar: Grčke strofe.
 14. Poezija kasne antike: Kvint iz Smirne, Non, Muzej, Trifiodor, Kolut. Odabrani ulomci iz Muzeja. Seminar: Ponavljanje i uvježbavanje.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit. Seminar: Ponavljanje i uvježbavanje.

Literatura

 • Salopek, D.; Sironić, M. Grčka književnost u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 7-187, Zagreb 1977;
 • Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001;
 • Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori);
 • Majnarić, N. Grčka metrika, Zagreb 1948;
 • tekstovi koji se dijele na kolegiju uz pojedine teme

Kolegij Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja kao izborni mogu upisati i studenti II., IV. i VI. semestra preddiplomskog studija latinskoga jezika i književnosti, kao i drugi studenti Filozofskog fakulteta.