Povijest grčkoga jezika: Homer i homerski dijalekt

Status kolegija: obvezni
Semestar: IV. 
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara
ECTS bodovi: 6
Uvjeti: Povijest grčkoga jezika: Helenistički grčki

Ciljevi i sadržaj kolegija: Upoznavanje s glavnim razlikovnim obilježjima homerskog dijalekta u odnosu na klasični grčki, na ulomcima iz Ilijade, Odiseje, Homerskih himni i Hesiodovih Poslova i dana te Teogonije; lingvističke, stilske i tematske usporednice s epskim pjesništvom ostalih indoeuropskih književnih tradicija.

Studentske obveze: Redovno pohađanje nastave; jedno seminarsko izlaganje; redovno prevođenje zadanih tekstova i sudjelovanje na seminaru; jedna pismena provjera sredinom semestra i jedna na kraju semestra.

Ispit: pismeni i usmeni


Raspored po tjednima

 1. Predavanje: uvod; upoznavanje s programom rada; bibliografija; raspodjela izlaganja na seminaru. Seminar: Homer, Ilijada
 2. Predavanje: kulturno-povijesne okolnosti nastanka homerskih epova; osnovna obilježja usmene poezije. Seminar: Homer, Ilijada
 3. Predavanje: leksičke posebnosti homerskog dijalekta; uvod u istraživanja Milmana Parryja i Alberta Lorda o južnoslavenskoj usmenoj poeziji. Seminar: Homer, Ilijada
 4. Predavanje: fonološka i morfološka razlikovna obilježja homerskog dijalekta. Seminar: Homer, Ilijada
 5. Predavanje: sintaktička obilježja homerskog dijalekta; razvoj parataksa i hipotaksa. Seminar: Homer, Odiseja
 6. Predavanje: parataksa i hipotaksa (nastavak); atički «sloj» u Homeru. Seminar: Homer, Odiseja
 7. Predavanje: struktura Ilijade i Odiseje. Seminar: Homer, Odiseja
 8. Predavanje: ponavljanje: fonološka, morfološka, leksička i sintaktička obilježja homerskog dijalekta. Seminar: ponavljanje
 9. Predavanje: sustav indoeuropskih pjesničkih figura; primjeri iz Homera. Seminar: homerska Himna Apolonu
 10. Predavanje: sustav indoeuropskih pjesničkih figura (nastavak). Seminar: provjera (30 minuta); homerska Himna Apolonu (nastavak)
 11. Predavanje: Homer i Bliski Istok: tematske usporednice s motivima u hetitskoj i ranijoj sumersko-babilonskoj epskoj tradiciji. Seminar: homerska Himna Demetri
 12. Predavanje: naslijeđene indoeuropske epske formule u Homeru. Seminar: homerska Himna Demetri (nastavak)
 13. Predavanje: uvod u Hesioda; problem autorstva, poveznice s ostalim indoeuropskim tradicijama; Teogonija i Bliski Istok. Seminar: Hesiod, Teogonija
 14. Predavanje: Hesiodov jezik i stil; posebnosti u odnosu na Homera; beotski dijalekt. Seminar: Hesiod, Poslovi i dani
 15. Predavanje: ponavljanje. Seminar: provjera (30 minuta)

Literatura

a) obvezna

 • Odabrani ulomci iz Ilijade, Odiseje, Homerske himne Apolonu, Homerske himne Demetri, Hesiodove Teogonije te Poslova i dana (bilo koje izdanje izvornika)
 • Chantraine, P. Grammaire homerique. Paris 1997. (odabrana poglavlja)
 • Fortson, B. W. Indo-European Language and Culture: an Introduction. Cornwall 2004. (str. 1-15, 222-245)
 • Matasović, R. A Theory of Textual Reconstruction in Indo-European Linguistics. Frankfurt 1996. (odabrana poglavlja)
 • Palmer, L. R. The Greek Language. Oklahoma 1996. (str. 3-26, 83-105)
 • Puhvel, J. Comparative Mythology. Baltimore & London 1987 (str. 1-32, 126-143)
 • Rix, H. Historische Grammatik des Griechischen: Laut- und Formenlehre. Darmstadt 1976 (odabrana poglavlja)
 • Sihler, A. New Comparative Grammar of Greek and Latin. New York & Oxford 1995. (odabrana poglavlja)
 • Smyth, H. W. Greek Grammar. Cambridge, MA 1982.
 • Watkins, C. How to Kill a Dragon in Indo-European: Aspects of Indo-European Poetics. New York 1995. (str. 1-50, 97-108, 173-178)

b) preporučena

 • Matasović, R. Kultura i književnost Hetita. Zagreb 2000.
 • Meillet, A. Aperçu d’une histoire de la langue grecque. Paris 1965.
 • Meillet, A. i Vendryès, J. Traité de grammaire compareé des langues classiques. Paris 1968.
 • Nagy, G. The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry. Baltimore & London 1999.
 • Nagy, G. Greek Mythology and Poetics. Ithaca & London 1990.
 • West, M. L. Hesiod, Theogony (edited with prolegomena and commentary). Oxford 1966.
 • West, M. L. Hesiod, Works and Days (edited with prolegomena and commentary). Oxford 1978.
 • West, M. L. The East Face of Helicon: West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Oxford & New York 1997.

c) elektronski izvori