Povijest grčkoga jezika: Veze među grčkim rečenicama – parataksa i hipotaksa

Status: obvezni
Semestar: VIII.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara
ECTS bodovi: 6
Uvjeti: Povijest grčkog jezika: Helenistički grčki

Ciljevi kolegija: Olakšati razumijevanje rečeničnih sastava te postići bolji nadzor njihova točna prevođenja. Podrobna prouka složenijih rečeničnih sastava može imati i spoznajnu vrijednost: etimologija, naime, veznih riječi i usporedba raznih načina povezivanja rečeničnih sklopova gjekad otvaraju i nešto diakronijske perspektive.

Sadržaj kolegija: Polazi se od supostavljanja različito povezivanih rečeničnih naniza, od asindetskih s posve implicitnom, formalno neizraženom vezom, do onih sindetskih i polisindetskih, u kojima se rečenice pomoću veznih riječi stapaju u diskurz sastavljen od rečenica s raznim stupnjevima međuzavisnosti; potom se postupno i na prikladnim primjerima nastoji ukazivati na raznolikost međurečenih riječi: anaforične i kataforične zamjenice te od njih izvedeni zamjenički prilozi; čestice koje postupno gube pojačajnu ili isticajnu ulogu preuzimljući ulogu nadoveznih riječi unutar nezavisno složenih rečenica; podredne, hipotaktične vezne riječi, ponajprije relativ, relativna zamjenica kao vezna riječ relativne rečenice, nastala značenjskom konverzijom od ie. anaforične zamjenice. Na seminaru se analiziraju rečenice različite dužine i načina složenosti; nezavisno i zavisno složene rečenice svode se, radi vježbe, na jezgrene (proste i proste proširene) rečenice i obratno, kako bi im se odvagnula čestota i strategija njihove stilske primjene. Uočavaju se vrste i utvrđuje postanje veznih riječi, uz nastojanje da se prepoznaju mogući razvojni pomaci u njihovoj uporabi.

Ispit: pismeni i usmeni


Literatura

a) obvezna

 • Sihler, A. I. A New Comparative Grammar of Greek and Latin, N.York-Oxford : OPU 199;
 • Meillet-J.Vendryes, A. Traité de grammaire comparée des langues classiques, Paris 31963.: seminarski prijevod na hrvatski onih dijelova knjige koji se bave oblikotvorjem i sintaktičnom porabom;
 • odabrani ulomci iz klasičnih i helenističkih pisaca.

b) preporučena

 • P. Chantraine, Grammaire homérique, Paris 31957;
 • H. Rix, Historische griechische Grammatik. Laut- und Formenlehre, 2. korr. Aufl. Darmstadt 1992;
 • Basile, N. Sintassi storica del greco antico, Bari 2001;
 • Skok, P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I.-IV, Zagreb 1971-4;
 • Gluhak, A. Hrvatski etimološki rječnik, Zagreb 1993;
 • Frisk, H. Griechisches etymologisches Woerterbuch. 3Bde, Heidelberg 1960-1972;
 • P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris 1968. i d.;
 • Denniston, J. D. Greek Prose Style, Oxford 1952;
 • Denniston, J. D. Greek Particles, 2 Oxford 1952.