dr.sc. Yvonne Vrhovac, red. prof. u miru

KOLEGIJI:

  • Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije
  • Rano učenje stranog jezika
  • Analiza razrednog diskursa

ŽIVOTOPIS

Rođena u Zagrebu 1940., maturirala u Klasičnoj gimnaziji 1958., na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1963. g. francuski jezik i književnost kao A i engleski jezik i književnost kao B predmet. Od 1963. do 1981. radila u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu kao profesor francuskoga i engleskog jezika. Upisala poslijediplomski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1975., 1980. obranila magistarski rad “Gramatički opis u gramatikama i priručnicima objavljenim u Hrvatskoj do 1940”. Doktorsku disertaciju “Jezična interakcija u didaktičkoj sredini” obranila 1988. Od 1981. u stalnom radnom odnosu na Odsjeku za romanistiku. U zvanje docenta izabrana 1989., izvanrednog profesora 1995. Bila je pročelnicom Odsjeka za romanistiku od 1989. do 1991. Na planu znanstvenoga rada bavi se istraživanjem razrednog diskursa na satovima stranih jezika. Od 1991. sudjelovala je u projektu “Istraživanje procesa učenja i usvajanja stranog jezika u ranoj dobi” pri Ministarstvu znanosti RH, od 1996. do 2001.glavni je istraživač tog projekta. Dužnost voditelja poslijediplomskog studija glotodidaktike obavljala je od 1988. do 2001. Od 1970. g. surađuje sa Zavodom za školstvo i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa kao predavač, recenzent testova za natjecanja u stranim jezicima i član ispitnih komisija za stručne ispite. Od 2004. član je povjerenstva pri ministarstvu za izradu HNOS-a u osnovnoj školi i predsjednik NO za izradu Hrvatskog jezičnog portfolija. Pedagoški je savjetnik Alliance française u Zagrebu, član povjerenstva za ispite DELF i DALF. Autor je i koautor udžbenika za francuski jezik u izdanju Školske knjige. 1997. g. dodijeljen joj je Orden viteza Legije časti u ime predsjednika francuske republike.

BIBLIOGRAFIJA

Knjige:

1. Strani jezik u osnovnoj školi, Yvonne Vrhovac i suradnici, Naprijed, Zagreb 1999.
2. Govorna komunikacija i interakcija na satu stranog jezika, Naklada Ljevak, Zagreb 2001.
3. Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langue étrangères, Expériences des enseignants et activités avec des apprenants de 8 à 14 ans, édité par Y. Vrhovac et collaborateurs, FF press, Zagreb, 2010.
4. Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique. édité par Y. Vrhovac, FF press, Zagreb, 2012.

Članci relevantni za nastavu glotodidaktike:

1. „Sudjelovanje studenata metodike nastave francuskoga jezika u vlastitom obrazovanju“, Metodika, časopis za teoriju i praksu, metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, broj I., (2000.), str. 155-165
2. „Obilježja «ja» i «ti» u razrednom govoru“, Zbornik radova HDPL „Psiholingvistika i kognitivna znanost u Hrvatskoj primijenjenoj lingvistici“, Stolac, D., Ivanetić N., Pritchard B., (ur.) Zagreb – Rijeka, 2003., str. 773-784
3. « Lire un conte en français en Croatie: pour une approche interactionnelle », u Les interactions en classe de langue, le Français dans le monde, Recherches et applications, Hachette, Paris, Juillet 2005., str. 87-96
4. „Nastavnikova i učenikova uloga u interaktivnom prostoru“, Zbornik radova HDPL, «Jezik u društvenoj interakciji», Stolac, D., Ivanetić, N., Pritchard, B. (ur.), Zagreb- Rijeka, 2005., str. 535-546
5. „Razvijanje komunikacijske kompetencije na satu stranog jezika pomoću videomaterijala“,  autorice A.-B. Jelić i Y. Vrhovac, u Jezik i mediji, zbornik HDPL, J. Granić (ur.), Zagreb-Split, 2006., str. 325-335
6. „Dvojezična nastava – što o tome misle učenici?“, autorice Ana Irena Hudi, (studentica 3. godine francuskog i engleskog jezika, Filozofski fakultet, Zagreb) i Y. Vrhovac, u  Strani jezici 36 (2007), 1, Zagreb, 63-73 (rad napisan sa studenticom 3. g. u okviru kolegija Metodika nastave francuskog jezika)
7. « Comment devenir un bon enseignant – les difficultés des étudiants en formation initiale », Wege zu anderen Sprachen und Kulturen, Festschrift für Frau Prof. Dr. Heidemarie Sarter, B. Stein (ur.), Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2007., str. 185-201
8. « Une expérience interculturelle en tandem par Internet », autori Yvonne Vrhovac, Seljan S., Mencer Saluzzo, M. (American International School, Zagreb), Prosenjak B. (student 3. g. francuskog i engleskog j., Filozofski fakultet, Zagreb), u Studia romanica et anglica zagrabiensia, vol. LII, Zagreb, 2007., str. 301-315
9. „Kulturalni elementi u dokumentu ‘Moj prvi portfolio’“, (pregledni rad), u Dijete i jezik danas, zbornik radova sa stručnog i znanstvenog skupa „Zavičajnost u nastavi hrvatskog jezika, interklturalnost u nastavi stranih jezika“, Đ. Blažeka (ur.), Čakovec–Osijek 2007., str. 216-232
10. « La position des langues étrangères et de la didactique du français langue étrangère dans les programmes de la Faculté des lettres de l’Université de Zagreb-Croatie », Synergies Roumanie, No 4, année 2009, Revue du Gerflint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 35-45
11. « Le jeune apprenant parle de la langue», Actes du colloque Francontraste 2 (B. Pavelin Lešić, dir.), CIPA, Mons, Belgique, 2010, pp 263-269
12. « L’enseignement EAO en FLE dans le contexte croate », avec Martina Menzer Salluzzo, Sanja Seljan, dans Actes du colloque Francontraste 1 (B. Pavelin Lešić, dir.), 2010, CIPA, Mons, Belgique, pp. 89-99

 Udžbenici relevantni za rano učenje francuskog jezika:

1.» Un, deux, trois, nous voilà 1,…2,…3,…4», udžbenici francuskog jezika za učenike 1., 2., 3., i 4. r. osnovne škole, u koautorstvu s Andreom-Beatom Jelić, Mirellom Topličanec, Školska knjiga 2005, 2006, 2007, 2008.
2. Uz udžbenike tiskani su Priručnik za nastavnike i Radna bilježnica za učenike, CD s tekstovima lekcija, zvučnim diktatima, recitacijama i pjesmicama tradicionalnim i suvremenim (uz iste autore, autor je još i Željka Horvat-Vukelja), Školska knjiga 2005, 2006, 2007, 2008.