Završni radovi

Odluka o diplomskim radovima

Odluka o diplomskim radovima na dvopredmetnim diplomskim studijima

Molba za odobrenje teme i imenovanje mentora-komentora diplomskog rada

Molba za odobrenje teme i imenovanje mentora-komentora jedinstvenog diplomskog rada u dvopredmetnoj kombinaciji studija

Pravila o završnim radovima

Suglasnost mentora

Suglasnost komentora

Molba (opća)

Potvrda odsjeka o svim položenim ispitima (potrebna za pristupanje obrani diplomskoga rada)

Molba za izdavanje diplome

Izjava o pohrani završnog/diplomskog rada u digitalni arhiv Knjižnice

OBRANA DIPLOMSKOGA RADA

Obrani diplomskoga rada student može pristupiti tek kad je ispunio sve studijske obveze i prikupio potreban broj ECTS bodova predviđen studijskim programom (o tome upitati ISVU koordinatora matične studijske grupe).

PREDAJA RADA MENTORU

Tekst diplomskoga rada, s kojim je suglasan mentor, student predaje u ispisu te u elektroničkom obliku mentoru.

Nakon prihvaćanja diplomskog rada mentor predlaže Odsjeku imenovanje povjerenstva za obranu diplomskog rada. Vijeće Odsjeka za romanistiku imenuje Povjerenstvo za obranu u sastavu: voditelj povjerenstva, član, mentor.

POVJERENSTVO ZA OBRANU

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog rada članovi su Odsjeka za romanistiku.

Kandidat svim članovima Povjerenstva dostavlja diplomski rad u ispisu te u elektroničkom obliku.

Obrana diplomskog rada može se organizirati tek kada svi članovi povjerenstva daju suglasnost da student može pristupiti obrani diplomskog rada.

Voditelj povjerenstva dužan je organizirati te javno oglasiti mjesto i vrijeme obrane, o čemu posebno obavještava studenta-pristupnika i članove povjerenstva. Termin obrane diplomskoga rada objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Odsjeka za romanistiku, najkasnije deset (10) dana prije datuma obrane.

Obranu diplomskog rada vodi voditelj povjerenstva.

Obrana diplomskog rada je javna.

OBRAZAC ZA PRISTUPANJE OBRANI DIPLOMSKOGA RADA

Kada Povjerenstvo za obranu rada odredi datum obrane, student je dužan popuniti potrebne obrasce te ih zajedno s indeksom predati ISVU koordinatoru koji će provjeriti ispunjava li student uvjete za izlazak na obranu diplomskoga rada: jesu li položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom, je li ostvaren predviđeni broj ECTS bodova, kao i jesu li izvršene ostale studentske obveze propisane studijskim programom. Student je dužan najkasnije tjedan dana prije obrane diplomskoga rada predati mentoru i predsjedniku Povjerenstva za obranu potvrdu o tome da ispunjava uvjete za obranu diplomskoga rada.

Student-pristupnik prijavljuje obranu diplomskog rada u ISVU-sustavu.

POSTUPAK OBRANE

Nakon što se student-pristupnik pristupi pred Povjerenstvo u vrijeme određeno za obranu diplomskoga rada, predsjednik povjerenstva pozdravlja nazočne, utvrđuje identitet studenta-pristupnika, navodi datum održavanja obrane te konstatira da je student-pristupnik ispunio sve uvjete za pristupanje obrani rada.

Predsjednik povjerenstva potom navodi naslov diplomskoga rada te ukratko nabraja dijelove rada. Na kraju predsjednik daje riječ studentu-pristupniku koji u kratkom izlaganju od 15 minuta predstavlja u osnovnim crtama svoj rad: motivaciju za obradu teme, polazne hipoteze, metodologiju, osnovne značajke analize te rezultate do kojih je došao. Predsjednik zahvaljuje studentu-pristupniku te otvara diskusiju o temi diplomskoga rada tijekom koje svaki član povjerenstva postavlja studentu-pristupniku tri pitanja. Nakon što student-pristupnik odgovori na pitanja te nakon eventualne rasprave, članovi povjerenstva se povlače i u odsutnosti kandidata ocjenjuju sam rad, usmeno izlaganje kandidata o radu, odgovore na postavljena pitanja, te odlučuju o konačnoj ocjeni rada.

Svaki član povjerenstva upisuje postavljena pitanja u Zapisnik o obrani diplomskoga rada. Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva.

Ocjenu izrade diplomskog rada i obrane diplomskog rada određuje Povjerenstvo, odmah nakon održane obrane diplomskog rada. Ukupnu (zbirnu) ocjenu upisuje predsjednik Povjerenstva.

Pravo na potpis, upis završne ocjene i stečenih ECTS bodova u indeks, odnosno u sustav ISVU, kojima se potvrđuje da je student obavio sve obveze u postupku pripreme diplomskog rada te uspješno obranio rad, ima voditelj povjerenstva.

Osim u Zapisnik o obrani diplomskoga rada pozitivna ocjena upisuje se i u indeks, a predviđeni broj ECTS bodova upisuje se u rubriku Diplomski rad. Svi članovi povjerenstva svojim potpisom u indeks potvrđuju konačnu ocjenu diplomskog rada. U jedan tiskani primjerak diplomskoga rada upisuje se i rečenica „Diplomski rad obranjen dana ________ s ocjenom ____________ pred povjerenstvom u sastavu ___________“. Potpisuju se svi članovi povjerenstva.

Zapisnik o obrani diplomskoga rada pohranjuje se u Studentskoj službi u dosje studenta.

Konačni tekst diplomskog rada student-pristupnik donosi nakon obrane tajnici odsjeka na cd-u zajedno s izjavom o pohrani diplomskog rada koje tajnica upućuje dalje u Fakultetsku knjižnicu.

Ocjena diplomskoga rada ulazi u ukupni prosjek ostvaren tijekom studiranja. Broj ECTS bodova stečenih obranom diplomskog rada pribraja se broju ECTS bodova stečenih tijekom studiranja.

OVJERA MOLBE ZA IZDAVANJE DIPLOME

Studentima diplomskog studija nakon obranjenog diplomskog rada pročelnik ovjerava molbu za izdavanje diplome. Molba se preuzima u Studentskoj službi (ili na gore navedenoj poveznici). Indeks i popunjeni obrazac molbe studenti ostavljaju na ovjeru u tajništvu Odsjeka za romanistiku.