Nastavnici

Stalni zaposlenici

dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Ured: F 311 tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: četvrtkom 10.15-11.00 i 12.30-13.30
E-mail: mpbobic@ffzg.hr

dr. sc. Maja Zovko, izvanredna profesorica
Ured: F311  tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: ponedjeljkom, 10:30-12:30, uz prethodnu najavu mailom
E-mail: mzovko2@ffzg.hr

dr. sc. Gordana Matić, docentica
Ured: F 311 tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: četvrtkom, 09:00-10:00 i 11:00-12:00, uz prethodnu najavu mailom
E-mail: gmatic@ffzg.hr

dr. sc. Maša Musulin, viša predavačica
Ured:
F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: srijedom 13.15-14.00, uz prethodnu najavu mailom
E-mail: mmusulin@ffzg.hr

dr. sc. Daša Grković, viša lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: srijedom, 14:00-15:00
E-mail: dgrkovic@ffzg.hr; dasagrkovic@yahoo.com

Branka Oštrec, viša lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: Molimo javiti se mailom
E-mail: bostrec@ffzg.hr

Ana María Valencia Spoljaric, lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: petkom, 18:30-19:30, uz prethodnu najavu mailom
E-mail: avalenci@ffzg.hr

dr. sc. Bojana Mikelenić, poslijedoktorandica
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: utorkom, 12:30-13:30, uz prethodnu najavu mailom
E-mail: bmikelen@ffzg.hr

Ana Gabrijela Blažević, asistentica-stipendistica
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: prema dogovoru, uz prethodnu najavu mailom
E-mail: agblazev@m.ffzg.hr

Ugovorni strani lektori

Almudena Santamaría Martín, strana ugovorna lektorica
Ured: F 320 tel: 01/4092-342
Vrijeme primanja: četvrtkom, 14:00-15:00
E-mail: asantama@ffzg.hr

Pablo Llamas Fernández, strani ugovorni lektor 
Ured: F 320 tel: 01/4092-342
Vrijeme primanja: ponedjeljkom, 14:00-15:30
E-mail: pllamas@ffzg.hr

Nastavnici Katedre za romansku lingvistiku koji izvode nastavu i na studiju španjolskog jezika i književnosti

dr. sc. Dražen Varga, redoviti profesor
Ured: F 327 tel: 01/4092 316
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama studija Francuskog jezika i književnosti
E-mail: dvarga@ffzg.hr

dr. sc. Gorana Bikić Carić, docentica
Ured: F 326 tel: 01/4092 317
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama studija Francuskog jezika i književnosti
E-mail: gbcaric@ffzg.hr

Nastavnici Odsjeka za lingvistiku koji izvode nastavu i na studiju španjolskog jezika i književnosti

dr. sc. Ida Raffaelli, redovita profesorica 
Ured: B 024 tel: 01/4092-066
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Odsjeka za lingvistiku
E-mail: iraffael@ffzg.hr

dr. sc. Vlasta Erdeljac, redovita profesorica 
Ured: B 003 tel: 01/4092-046
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Odsjeka za lingvistiku
E-mail: verdelja@ffzg.hr

dr. sc. Daniela Katunar, docentica
Ured: B 024 tel: 01/ 4092-066
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Odsjeka za lingvistiku
E-mail: dkatunar@ffzg.hr

dr. sc. Marin Andrijašević, docent 
Ured: B 005 tel: 01/ 4092-048
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Odsjeka za lingvistiku

Davor Krsnik, asistent 
Ured: B 005 tel:01/4092-048
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Odsjeka za lingvistiku
E-mail: dkrsnik@ffzg.hr

dr. sc. Anita Skelin Horvat, izvanredna profesorica (Zavod za lingvistiku)
Ured: B 323 tel: 01/4092-063
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Zavoda za lingvistiku
E-mail: askelin@ffzg.hr

Vanjski suradnici

dr. sc. Andrea-Beata Jelić, naslovna docentica
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: ponedjeljkom, 13:00-14:00, uz prethodnu najavu mailom
E-mail: abjelic@ffzg.hr

Dunja Frankol, vanjska suradnica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: četvrtkom, 13:15-14:00, uz prethodnu najavu mailom
E-mail: dunja.frankol@gmail.com