Nastavnici

Stalni zaposlenici

dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Ured: F 311 tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: četvrtkom 10:15-11:00 i 12:30-13:15
E-mail: mpbobic@ffzg.hr

dr. sc. Maja Zovko, docentica
Ured: F311  tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 10:30-12:30
E-mail: mzovko2@ffzg.hr

dr. sc. Maša Musulin,viša predavačica
Ured:
F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: četvrtkom 12:30-13:30
E-mail: mmusulin@ffzg.hr

mr. Daša Grković, viša lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: srijedom 10:00-11:00
E-mail: dgrkovic@ffzg.hr dasagrkovic@yahoo.com

Branka Oštrec, lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: srijedom 14:00-15:00
E-mail: bostrec@ffzg.hr

dr. sc. Gordana Matić, asistentica
Ured: F 311 tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: četvrtkom 10:30-12:00
E-mail: gmatic@ffzg.hr

Bojana Mikelenić, asistentica-stipendistica 
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: utorkom 10:00-11:00
E-mail: bmikelen@ffzg.hr

Ana Gabrijela Blažević, asistentica-stipendistica
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: utorkom 12:30-13:30
E-mail: agblazev@ffzg.hr

Ugovorni strani lektori

Ana María Valencia Spoljaric, strana ugovorna lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: petkom 10:00-11:00
E-mail: avalenci@ffzg.hr

Almudena Santamaría Martín, strana ugovorna lektorica
Ured: F 320 tel: 01/4092-342
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 14:30-15:30
E-mail: asantama@ffzg.hr

Nastavnici Katedre za romansku lingvistiku koji izvode nastavu i na studiju španjolskog jezika i književnosti

dr. sc. Dražen Varga, izvanredni profesor
Ured: F 327 tel: 01/4092 316
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama studija Francuskog jezika i književnosti
E-mail: dvarga@ffzg.hr

dr. sc. Gorana Bikić Carić, docentica
Ured: F 326 tel: 01/4092 317
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama studija Francuskog jezika i književnosti
E-mail: gbcaric@ffzg.hr

Nastavnici Odsjeka za lingvistiku koji izvode nastavu i na studiju španjolskog jezika i književnosti

dr. sc. Ida Raffaelli, redovita profesorica 
Ured: B 024 tel: 01/4092-066
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Odsjeka za lingvistiku
E-mail: iraffael@ffzg.hr

dr. sc. Vlasta Erdeljac, redovita profesorica 
Ured: B 003 tel: 01/4092-046
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Odsjeka za lingvistiku
E-mail: verdelja@ffzg.hr

dr. sc. Daniela Katunar, poslijedoktorandica 
Ured: B 024 tel: 01/ 4092-066
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Odsjeka za lingvistiku
E-mail: dkatunar@ffzg.hr

dr. sc. Marin Andrijašević, docent 
Ured: B 005 tel: 01/ 4092-048
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Odsjeka za lingvistiku

Davor Krsnik, asistent 
Ured: B 005 tel:01/4092-048
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Odsjeka za lingvistiku
E-mail: dkrsnik@ffzg.hr

dr. sc. Anita Skelin Horvat, docentica (Zavod za lingvistiku)
Ured: B 323 tel: 01/4092-063
Vrijeme primanja: provjeriti na stranicama Zavoda za lingvistiku
E-mail: askelin@ffzg.hr

Vanjski suradnici

dr. sc. Andrea-Beata Jelić, naslovna docentica
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: utorkom 12:30-13:30
E-mail: abjelic@ffzg.hr

Dunja Frankol, vanjska suradnica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: srijedom 12:30-13:15
E-mail: dunja.frankol@gmail.com

Metka Bezlaj, vanjska suradnica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: utorkom 11:00-12:00
E-mail: metkabezlaj@yahoo.com