Nastavnici

Stalni zaposlenici

dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Ured: F 311 tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: utorkom 12:30-13:15 i četvrtkom 12:30-13:30
E-mail: mpbobic@ffzg.hr

dr. sc. Maja Zovko, docentica
Ured: F311  tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 10:30-12:30
E-mail: mzovko2@ffzg.hr

dr. sc. Maša Musulin,viša predavačica
Ured:
F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: četvrtkom, 10:00-11:00
E-mail: mmusulin@ffzg.hr

mr. sc. Alica Knezović, viša lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092341
Vrijeme primanja: srijedom 11:00-12:00
E-mail: aknezovi@ffzg.hr

mr. Daša Grković, viša lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: srijedom 10:00-11:00
E-mail: dgrkovic@ffzg.hr dasagrkovic@yahoo.com

Branka Oštrec, lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: četvrtkom 14:00-15:00
E-mail: bostrec@ffzg.hr

dr. sc. Gordana Matić, asistentica
Ured: F 311 tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: četvrtkom 11:00-12:30
E-mail: gmatic@ffzg.hr

Bojana Mikelenić, asistentica-stipendistica 
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: utorkom 13:30-14:30
E-mail: bmikelen@ffzg.hrbojana.mikelenic@gmail.com

Ana Gabrijela Blažević, asistentica-stipendistica
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: na porodiljnom dopustu
E-mail: agblazev@ffzg.hr

Ugovorni strani lektori

Ana María Valencia Spoljaric, strana ugovorna lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: petkom 15:30-16:30
E-mail: vale_spoljaric@hotmail.com

Almudena Santamaría Martín, strani ugovorni lektor
Ured: F 320 tel: 01/4092-342
Vrijeme primanja: srijedom 12:00-13:00
E-mail: almusm@gmail.com

Nastavnici Katedre za francuski jezik koji izvode nastavu i na studiju španjolskog jezika i književnosti

dr. sc. Dražen Varga, izvanredni profesor (Katedra za francuski jezik)
Ured: F 327 tel: 01/4092 316
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 15:30-17:00
E-mail: dvarga@ffzg.hr

dr. sc. Gorana Bikić Carić, docentica (Katedra za francuski jezik)
Ured: F 326 tel: 01/4092 317
Vrijeme primanja: četvrtkom 14:00-15:00
E-mail: gbcaric@ffzg.hr

Nastavnici Odsjeka za lingvistiku koji izvode nastavu i na studiju španjolskog jezika i književnosti

dr. sc. Ida Raffaelli, redovita profesorica (Odsjek za lingvistiku)
Ured: B 024 tel: 01/4092-066
Vrijeme primanja: utorkom  11:00-12:00
E-mail: iraffael@ffzg.hr

dr. sc. Vlasta Erdeljac, redovita profesorica (Odsjek za lingvistiku)
Ured: B 003 tel: 01/4092-046
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 15:30-16:15 i četvrtkom 11:00-13:00
E-mail: verdelja@ffzg.hr

dr. sc. Daniela Katunar, poslijedoktorandica (Odsjek za lingvistiku)
Ured: B B024 tel: 01/ 4092-066
Vrijeme primanja: utorkom 11:30-12:30
E-mail: dkatunar@ffzg.hr

Davor Krsnik, asistent (Odsjek za lingvistiku)
Ured: B 005 tel:01/4092-048
Vrijeme primanja: petkom 8:00-8:45 i 9:30-10:00
E-mail: dkrsnik@ffzg.hr

dr. sc. Anita Skelin Horvat, docentica (Zavod za lingvistiku)
Ured: B-323 tel: 01/4092-063
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 11:00-12:00
E-mail: askelin@ffzg.hr

Vanjski suradnici

dr. sc. Andrea-Beata Jelić, znanstvena suradnica
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: utorkom 12:30-13:30
E-mail: andrea.jelic@poliglossa.hr

Dunja Frankol, vanjska suradnica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: utorkom 14:45-15:30
E-mail: dunja.frankol@suvag.hr

Matija Janeš, vanjski suradnik
Ured: F 320 tel: 01/4092-342
Vrijeme primanja: srijedom 16:00-17:00
E-mail: matija_janesh@yahoo.com

Metka Bezlaj, vanjska suradnica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 14:15-15:15
E-mail: metkabezlaj@yahoo.com