Čitanje i interpretacija starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova

Naziv predmeta: Francuski jezik 

Naziv kolegija: Čitanje i interpretacija starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova 

Nositelj kolegija: dr.sc. August Kovačec, red. prof. u miru i professor emeritus

Izvoditelj kolegija: dr.sc. August Kovačec, red. prof. u miru i prof. emeritus

ECTS bodovi: 3

Jezik: hrvatski i francuski

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Oblik nastave: 2S

Status: obvezan za istraživački smjer i izborni za ostale smjerove

Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati seminara

Uvjeti za upis kolegija: položen kolegij Od latinskog do francuskog

Način provjere znanja: usmeni ispit

Okvirni sadržaj kolegija: Vrlo iscrpna obrada (analiza sa stajališta historijske fonetike, historijske morfologije i sintakse te etimologije) nekog od najstarijih francuskih tekstova, a zatim obrada nekoliko uzoraka starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova; kulturno-povijesni elementi važni za razumijevanje starofrancuskog teksta i ključni elementi za opis jezika pojedinih razdoblja; pregled obilježja pripadajućeg razdoblja književnog stvaralaštva.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Primjena znanja stečenih u okviru kolegija Od latinskog do francuskog na analizu starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova; pravilno korištenje kako gramatika tako i starofrancuskih i etimoloških rječnika; usvajanje znanja o određenim kulturno-povijesnim čimbenicima te relevantnim elementima povijesti književnosti.

Literatura:
Obvezna:

1. Vinja, V., Starofrancuski jezik i književnost, I, Zagreb, 1964.
2. Lagarde,  A.; Michard, L., I. Le Moyen Age; II. Le XVIe siècle.

Dopunska:

1. Ekvivalentni priručnici i krestomatije starofrancuske i srednjofrancuske književnosti te starofrancuski i francuski etimološki rječnici.