Lingvistički opis francuskog jezika

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Lingvistički opis francuskog jezika

Nositelj kolegija:  dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, docentica

Izvođač kolegija: dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, docentica

Status kolegija: obvezan za istraživački i izborni za ostale smjerove

ECTS bodovi: 3

Jezik: hrvatski i francuski

Ispit: ne

Ocjena: trajno praćenje

Oblik nastave: 2S

Uvjeti: nema

Sadržaj kolegija: Primjena odabrana teorijskog pristupa na opis lingvističkog ustroja suvremenog (standardnog) francuskog jezika. Valoriziranje spoznaja u okviru opće lingvistike. Upoznavanje uporabnih razina te dijalektalne/regionalne raznolikosti francuskog jezičnog dijasustava.

Cilj  kolegija: Svladavanje načina konkretnog i kritičkog lingvističkog opisa na primjeru francuskog jezika.

Studentske obveze: trajno praćenje i seminarski rad

Pregled rada po tjednima: 

1. Izlaganje ciljeva i metoda rada, očekivanja na kraju semestra. Pregled osnovnih lingvističkih pojmova.
2.  Sažet osvrt na povijest francuskog jezika – mjesto francuskog među romanskim jezicima, razvoj francuskog jezika kroz stoljeća.
3. Fonološki sustav francuskoga jezika, artikulacijsko-akustičke osobitosti vokala i konsonanata. Osobitosti francuskog izvora i glavni fonetski fenomeni.
4. Analiza i teorijski opis odabranih morfoloških kategorija I.
5. Analiza i teorijski opis odabranih morfoloških kategorija II.
6. Odabrane teme iz francuske sintakse I.
7. Odabrane teme iz francuske sintakse II.
8. Pismena provjera.
9. Kontakti francuskog s drugim jezicima – posuđenice iz drugih jezika u francuskom jeziku (naglasak na anglicizme).
10. Francuske posuđenice u europskim jezicima.
11. Temeljni pojmovi lingvistike teksta I: pregled jedinica koje sudjeluju u organizaciji odnosa među rečenicama u tekstu (konektori, ritmo-melodijska interpunkcija)
12. Temeljni pojmovi lingvistike teksta II.
13. Rezimiranje obrađenih cjelina.
14. Studentska izlaganja I.
15. Studentska izlaganja II.

 

 

 

Literatura:
Obvezna:

1. Grammaire fonctionnelle du français, sous la direction d’André Martinet, Crédif, Paris, 1979.
2. Tesnière, L., Esquisse d’une syntaxe structurale, C. Klincksieck, Paris, 1953.

Dodatna:

1. Lingvistički opisi francuskog (gramatike) temeljeni na različitim teorijskim orijentacijama.