Lingvistički opis odabranog romanskog idioma

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Lingvistički opis odabranog romanskog idioma

Nositelj kolegija: dr.sc. Dražen Varga, izv. prof.

Izvođač kolegija:

Status kolegija: izborni

ECTS bodovi: 3

Jezik: hrvatski i francuski

Ispit: ne

Ocjena: trajno praćenje

Oblik nastave: 2S

Uvjeti: ne

Sadržaj kolegija: Sažet, ali sustavan opis temeljnih svojstava odabranog romanskog idioma (francuskog jezika), popraćen analizom odgovarajućih jedinica odabranog korpusa, s težištem na svojstvima koja čine posebnost tog idioma u okviru Romanije – fonetska / fonološka i morfološka razina; morfosintaktička, sintaktička i leksička razina.

Ciljevi kolegija: Usvajanje instrumentarija za istraživanje romanskih idioma te kritičke valorizacije rezultata i (posredno) upoznavanje jezične stvarnosti cjelokupne Romanije. Upoznavanje temeljnih pojmova romanskih jezika s naglaskom na primjenu na francuski i rumunjski jezik.

Studentske obveze: trajno praćenje

Pregled rada po tjednima:

1. Uvodno – upoznavanje s kolegijem, studentskim obvezama i temama kolegija
2. Od latinskog do francuskog – nastanak francuskog jezika, supstrat, superstrat, najznačajnije promjene u francuskom u odnosu na latinski
3. Vokali i konsonanti francuskog jezika – posebnosti izgovora; usporedba s fonemima rumunjskog jezika
4. Morfologija – imenice, pridjevi; usporedba s rumunjskim jezikom
5. Morfologija – zamjenice po vrstama
6. Morfologija – glagoli, glagolska vremena
7. Morfologija – glagolski načini, negacija i upitne rečenice
8. Morfologija – pridjevi i prilozi
9. Morfologija – veznici, prijedlozi
10. Sintaksa – osobitosti francuske rečenice
11. Leksikologija – francusko-rumunjski jezični dodiri
12. Frazemi – pregled prema vrstama i učestalosti uporabe u svakodnevom govoru
13. Rezimiranje obrađenih cjelina i ocjenjivanje studenata

Literatura: 

1. Mioarea Avram i Marius Sala, Connaissez vous le roumain? Editions de la fondation culturelle roumaine, Bucarest 2001
2. Mioarea Avram i Marius Sala, Faceţi cunoştintă cu limba română, Studiom, Editura Echinox, Cluj, 2001
3. Martin Harris and Nigel Vincent, THE ROMANCE LANGUAGES, Routledge 2001
4. D Macrea, Studii de lingvistică română, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1970.

– Kao dopunska literatura preporučuju se lingvistički opisi (gramatike) odabrana idioma.