Teorija književnosti

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Teorija književnosti

Nositelj kolegija: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof.

Izvoditelj kolegija: dr.sc. Nenad Ivić, red. prof.; dr.sc. Maja Zorica Vukušić, viši asistent

Status kolegija: izborni

ECTS bodovi: 2

Jezik: francuski / hrvatski

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Oblik nastave: 2P

Uvjeti: ne

Sadržaj kolegija: Kolegij je zamišljen u svrhu produbljivanja znanja iz područja teorije književnosti, s posebnim naglaskom na specifične probleme koje suvremena teorija književnosti postavlja.

Cilj kolegija: Ovaj bi kolegij studente trebao podrobnije upoznati sa specifičnim problemima izučavanja književnosti. On bi im također trebao pomoći da nauče problemski pristupati književnim djelima i da se što lakše i temeljitije pripreme za pisanje diplomskog rada.

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, pisanje pisanog rada (seminara)

Raspored rada po tjednima:

1. Teorija
2. Suvremene književne teorije
3. Književnost
4. Autor
5. Svijet
6. Čitanje
7. Stil
8. Povijest
9. Vrijednost
10. Roman
11. Poezija
12. Teatar
13. Funkcije književnosti
14. Zaključak

Literatura:
– Članci koje su odabrali nastavnici:

1. Antoine Compagnon: Demon teorije, AGM, Zagreb, 2007.
2. Antoine Compagnon: Le démon de la théorie, Littérature et sens commun, Éditions du Seuil, Paris, 1998.
3. Antoine Compagnon: Les cinq paradoxes de la modernité, Éditions du Seuil, Paris, 1990.
4. Antoine Compagnon: La littérature, pour quoi faire?, Collège de France / Fayard, Paris, 2007.
5. Vladimir Biti: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.