Francuska fonetika 1

Naziv predmeta: Lingvistika

Naziv kolegija: Francuska fonetika 1

Nositelj kolegija: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, doc.

Izvoditelj kolegijadr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, doc.

ECTS bodovi: 3

Jezik: francuski

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Trajanje: VII. semestar, 2 sata tjedno

Status: izborni

Oblik nastave: 1P+1S

Uvjeti: nema, redovno upisan semestar

Način provjere znanja: trajno praćenje, uredno izvršavanje svih obaveza na kolegiju nastavnik potvrđuje potpisom te ocjenom koja se upisuje u indeks studija.

Okvirni sadržaj kolegija: Osnovni pojmovi opće fonetike, glavni pristupi i metode njihovog proučavanja s posebnim osvrtom na francuski jezik. Pregled općih pojmova artikulacijske fonetike : smještanje francuskog fonetskog sustava u koordinate čovjekovih artikulacijskih mogućnosti. Pregled suprasegmentalnih elemenata u francuskom  jeziku: sprega zvuka i pokreta u govoru i izgovoru, te organizacijska i ekspresivna funkcija prozodijskih elemenata i njihova realizacija u francuskom jeziku. Usporedba razlikovnih obilježja hrvatskog i francuskog fonetskog sustava, kao i nekih nerazlikovnih obilježja bitnih za povoljnu percepciju govornika.

Raspored rada po tjednima:

1. tjedan: Temeljni pojmovi – fonetika i fonologija
2. tjedan: Prozodija i njezine funkcije. Prozodijska sredstva – intonacija. Sadržaj i zvučni signali intonacijskih grupa.
3. tjedan: Fonostilistički efekti varijacije intonacije na istom tekstu.
4. tjedan: Pregled vokalskih razlikovnih obilježja u hrvatskom i francuskom.
5. tjedan: Fonostilistički efekti varijacije tempa i intenziteta.
6. tjedan: Prozodijska sredstva: akcent, ritam. Fizička obilježja i vrste akcenta u francuskom.
7. tjedan: Duljina vokala u francuskom. Zatvoreni vokali.
8. tjedan: Pismena provjera.
9. tjedan: Funkcije akcenta u francuskom. Podjela na fonetske riječi (ritmičke grupe). Detaljnija distribucija otvorenog i zatvorenog e, vokalska harmonizacija.
10. tjedan: Ritam. Detaljnija distribucija otvorenog i zatvorenog O i Ø.
11. tjedan: Nazalni vokali i njihovo prepoznavanje. Uobičajene grafije pojedinih nazalnih vokala.
12. tjedan: Iznimke u grafijama nazalnih vokala.
13. tjedan e caduc i retraktirani  e i ε u čitanju i izgovoru. Ponavljanje pravila i upoznavanje iznimaka u izgovoru / izbacivanju e caduc.
14. tjedan: Enchaînement i liaison, uvjeti uporabe i funkcija. Analiza podjele na ritmičke i intonacijske grupe, te liaisona.
15. tjedan: Pismena provjera.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Naučiti stručno pristupati problematici izgovora u francuskom jeziku tj. naučiti stručnim terminima opisivati izgovorne pojave francuskog jezika s posebnim osvrtom na specifičnosti francuskog jezika u odnosu na hrvatski jezik. Razviti sposobnost selektivnog slušanja i time trajno poboljšavati kako razumijevanje izvornih frankofonskih govornika tako i vlastitu izvedbu.

Literatura:
Obvezna:

Desnica-Žerjavić N. (1996) Phonétique française, Filozofski fakultet, Zagreb
Lauret, Bertrand. (2007) Enseigner la prononciation du français : questions et outils. Paris : Hachette Livre.

Dopunska:

Delattre, Pierre. (1966) Studies in French and comparative phonetics. The Hague : Mouton & Co.
Renard, Raymond. (1979) La méthode verbo-tonale de correction phonétique. Mons : CIPA.
Orešković Dvorski, Lidija; Pavelin Lešić, Bogdanka. (2015) L’intégration des procédés verbo-tonaux dans l’enseignement du français à l’Université de Zagreb // II Simposio Internacional “Verbotonal y Escuela” / López García; Calvo Medina; Fernández Turrado (dir.) Zaragoza: Stylo digital, str. 183-196.