Semantički seminar 1

Semantički seminar 1

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Semantički seminar 1

Nositelj kolegija: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.

Izvoditelj kolegija: Marta Petrak, asistent

ECTS bodovi: 2

Jezik: francuski

Trajanje: jedan semestar

Status: obvezni izborni

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Oblik nastave: 2S

Uvjeti: položen kolegij Francuska lingvistika 2

Sadržaj kolegija: Temeljni deskriptivni i metodološki pojmovi relevantni za semantički opis francuskog leksika.

Cilj kolegija: Svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za semantički opis francuskog leksika i, kroz to, usavršavanje vladanja francuskim leksikom.

Studentske obveze: Pismeni ispit, pisanje kraćeg eseja i predstavljanje rezultata eseja u kratkom izlaganju pred grupom.

Raspored rada po tjednima:

 1. Uvodni sat. Plan rada, literatura, studentske obveze. Područje znanstvenog proučavanja : leksikologija, leksička semantika. Ponavljanje osnovnih lingvističkih pojmova (fonem, morfem, itd.).
 2. Jezični znak prema De Saussureu. Karakteristike jezičnog znaka.
 3. Leksik. Leksičke jedinice. Vrste leksičkih jedinica.
 4. Vrste značenja leksičkih jedinica. Leksičko i gramatičko značenje. Pravo i preneseno značenje. Osnovno i kontekstualno značenje. Denotacija i konotacija.
 5. Semantičko i leksičko polje. Prototip. Komponencijalna analiza.
 6. Prvi kolokvij. Uvod u značenjske odnose unutar leksika.
 7. Sinonimija. Vrste sinonima Polisemija. Izvori polisemije.
 8. Hiperonimija i hiponimija. Metonimija i metafora.
 9. Homonimija. Homofonija. Homografija.
 10. Antonimija. Neologija. Dijakronijski slojevi francuskog leksika (fonds primitif, apports classiques, couches d’emprunt modernes). Kalk
 11. Promjena značenja riječi. Opći pogled. Tipovi i uzroci promjene značenja riječi.
 12. Jezični, društveno-povijesni i psihološki uzroci promjene značenja riječi.
 13. Leksikografija. Vrste rječnika.
 14. Završna rekapitulacija kolegija. Završni (drugi) kolokvij.
  Literatura:
  Obvezatna (dijelovi) :

  1. P. Guiraud, La Sémantique. Paris, PUF 2. A. Polguère, Lexicologie et sémantique lexicale. Montréal, Paramètres
  2. S. Ullmann, Précis de sémantique française. Berne, Francke
  3. H. Mitterand, Les mots français. Paris, PUFDopunska:
   1. A. Sauvageot, Portrait du vocabulaire français. Paris, Larousse2. H. Walter, Le Français dans tous les sens. Paris, Robert Laffont3. F. de Saussure, Cours de linguistique générale. Paris, Payot