Semantički seminar 2

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Semantički seminar 2

Nositelj kolegija: dr.sc. Ivana Franić, izv.prof.

Izvoditelj kolegija: dr.sc. Ivana Franić, izv.prof.

Status kolegija: obvezni izborni

ECTS bodovi: 2

Jezik: francuski

Oblik nastave: 2 S

Uvjeti za upis kolegija: položen kolegij Francuska lingvistika 2

Sadržaj kolegija: Temeljni deskriptivni i metodološki pojmovi relevantni za semantički opis francuske rečenice

Cilj kolegija: Svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za semantički opis francuske rečenice i, kroz to, usavršavanje znanja vezanog uz interpretaciju francuske rečenice te poticanje razumijevanja načina na koje se može razmišljati o jezičnim problemima.

Studentske obveze: Pismeni ispit. Modeliranje jedne nastavne jedinice.

Raspored rada po tjednima:

1. Uvodni sat: Obrazloženje plana i programa rada; literatura; obveze studenata
2. Razine lingvističke analize. Potvrda postojanja i međusobne neovisnosti različitih razina polazeći od fenomena dvoznačnosti rečenica. Analiza odgovarajućih primjera
3. Predmet semantike i njezine discipline (leksička i rečenična semantika, sintaktička semantika i pragmatička semantika). Obrada odgovarajućeg teksta
4. Leksička i rečenična semantika: Argumenti u prilog potrebi njihova razlikovanja te analiza odgovarajućih primjera.
5. Sintaktička semantika: Semantička kombinatorika. Analiza odgovarajućih primjera
6. Sintaktička semantika: Polje djelovanja rečeničnih sastavnica. Analiza odgovarajućih primjera
7. Pragmatička semantika. Obrada odgovarajućeg teksta.
8. Slojevi značenja rečenice: jezični, pragmatički i referencijalni. Referencijalni sloj. Obrada odgovarajućeg teksta
9. Lingvistika enuncijacije. Pojam deiktika. Emile Benveniste o jezičnim oblicima subjektiviteta
10. Obrada teksta (E. Benveniste, Les relations de temps dans le verbe français)
11. Obavijesno ustrojstvo rečenice. Analiza na primjeru emfatične i unipersonalne rečenične forme u francuskome.
12. Govorni činovi. Obrada odgovarajućeg teksta
13. Značenjske pretpostavke rečenice. Analiza odgovarajućih primjera
14. Argumentacijska vrijednost rečenica. Analiza odgovarajućih primjera
15. Argumentacijska vrijednost rečenica. Obrada odgovarajućeg teksta

Literatura: 
Obvezatna:

1. M. Arrivé, F. Gadet et M. Galmiche, La Grammaire d’aujourd’hui, Paris, Flammarion (u dijelovima).
2. C. Baylon et P. Fabre, La Sémantique, Paris, Nathan.
3. O. Ducrot et Tz. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Editions du Seuil (u dijelovima).
4. Le Langage, sous la dir. de B. Pottier, Paris, CEPL. (u dijelovima).

Dopunska:

E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale 1, Paris, Gallimard.