Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2

Nositelj kolegija: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, doc.

Izvoditelj kolegija: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, doc.

ECTS bodovi: 3

Jezik: francuski

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Trajanje: jedan semestar

Status: obvezan na istraživačkom i izborni na ostalim smjerovima

Oblik nastave: 2S

Uvjeti: ne

Sadržaj: Uvod u čitanje; čitanje, komentar i diskusija odabranih tekstova značajnih francuskih lingvista XX stoljeća – generativna gramatika, semantika, pragmatika: M. Gross, B. Pottier, O. Ducrot.

Cilj: Stjecanje produbljenijeg znanja o modernoj lingvistici, upoznavanje kompliciranijih pristupa jezičnim problermima te, kroz to, razvitak analitičkih sposobnosti na polju lingvistike.

Popis obvezne literature:

1. O. Ducrot, Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique (u dijelovima)
2. O Ducrot, Les mots du discours (u dijelovima)
3. M. Gross, Méthodes en syntaxe (u dijelovima)
4.  B. Pottier, Sémantique générale (u dijelovima)

Dopunska literatura:

1.  M. Arrivé et J.-C. Chevalier, La Grammaire. Lectures
2.  J. Moeschler et A. Reboul, Dictionnaire encyclopédique de pragmatique
3. G. Mounin, La Linguistique du XX siècle