Proces usvajanja drugog jezika

Naziv predmeta: Metodika nastave francuskoga jezika

Naziv kolegija: Proces usvajanja drugoga jezika

Nositelj kolegija: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.

Izvoditelj kolegija: dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.

Status kolegija: obvezatni

ECTS bodovi: 3

Jezik: francuski

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno

Uvjeti za upis kolegija: završen preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti

Sadržaj kolegija: Jednosemestralni kolegij namijenjen studentima prve godine diplomskoga studija francuskog jezika i književnosti, nastavnički smjer. Definirat će se različiti aspekti procesa usvajanja drugoga jezika te utvrditi kako različiti faktori utječu na taj proces.

Cilj kolegija: Omogućiti studentima stjecanje uvida u temeljne aspekte procesa usvajanja drugog jezika.

Studentske obveze: usmeno izlaganje, usmeni ispit

Raspored rada po tjednima:

1. tjedan: Usvanjanje drugoga jezika: temeljni pojmovi i nazivi, literatura, studentske obveze
2. tjedan: Teorije usvajanja drugoga jezika
3. tjedan: Utjecaj prvoga jezika na proces usvajanja drugoga jezika
4. tjedan: Kontrastivna analiza, analiza pogrješaka, međujezik
5. tjedan: Krashenov model
6. tjedan: Uloga inputa i interakcije
7. tjedan: Uloga društvenoga konteksta u usvajanju jezika
8. tjedan: Razvoj dvojezičnosti
9. tjedan: Subjektivni faktori i individualne razlike u usvajanju drugoga jezika (dob, nadarenost, motivacija)
10. tjedan: Strategije učenja jezika
11. tjedan: Kognitivni stil i osobine ličnosti
12. tjedan: Kognitivni procesi u procesu usvajanja jezika
13. tjedan: Jezično-govorni poremećaji i usvajanje drugoga jezika
14. tjedan: Metode istraživanja procesa usvajanja drugog jezika
15. tjedan: Ponavljanje obrađenoga gradiva

Obvezna literatura:

(obvezno pročitati dvije knjige za ispit)

Acquisition et utilisation d’une langue étrangère, (1990), Paris, Hachette
Besse H., Porquier, R. (1994) Grammaire et didactique des langues, Paris, Didier-Hatier
Castellotti, V. (2001) La langue maternelle en classe de langue étrangère, Paris, CLE, International
Gaona’ch, D. (1991) Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère, Paris, Hatier-Didier
Bajrić, S. (2009) Linguistique, cognition et didactique, Principes et exercices de linguistique-didactique, Presses de l’Université Paris-Sorbonne (PUPS), Paris.
Medved Krajnović, M. (2010) Od jednojezičnosti do višejezičnosti. Uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom. Leykam International, Zagreb.

Dopunska literatura:

Mihaljević-Djigunović J. (1998) Afektivni faktori u učenju stranoga jezika, Zagreb, Filozofski fakultet u Zagrebu
Dabène, L. (1994) Repères sociolingistiques pour l’enseignement des langues, Paris, Hachette
Vigner, G. (2001) Enseigner le français comme langue seconde, Paris, CLE. International
Vilke, M. (1991) Vaše dijete i jezik, Zagreb, Školska knjiga
Članci iz stručnih časopisa Le Français dans le monde i La linguistique appliquée, Paris