Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi

Naziv predmeta: Metodika nastave francuskog jezika

Naziv kolegijaUčenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi

ECTS bodovi: 3 boda

Jezik: francuski

Trajanje: 1 semestar (sedmi)

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata seminara tjedno

Uvjeti: ispunjeni uvjeti za upis u sedmi semestar

Ispit: usmeni

Sadržaj: Razlozi uvođenja stranih jezika u ranu školsku dob; kratki prikaz dosadašnjih istraživanja u tom području; osobine djeteta u Piagetovoj fazi konkretnih operacija i njegove mogućnosti i ograničanja u usvajanju stranog jezika u tom razdoblju njegova jezičnog, spoznajnog, afektivnog i motoričkog razvoja; pregled, prikaz i primjena tehnika i postupaka u radu u razredu koje su se pokazale uspješnima.

Cilj: Osposobiti studente za izvođenje nastave francuskog jezika u ranoj školskoj dobi.

Popis obvezne literature:

(obvezne dvije knjige za ispit)

O’Neil, Ch. (1993) Les enfants et l’enseignement des langues étrangères, Paris, Hatier-Didier
Garabédian, M. (1991) Enseignement/apprentissage précoce des langues, Paris, Hachette
Vilke, M., Vrhovac, Y. (ur.) (1993) Children and Foreign Languages I, Faculty of Philosophy, University of Zagreb
Vilke, M., Vrhovac, Y. (ur) (1995) Children and Foreign Languages II, Faculty of Philosophy, University of Zagreb
Vrhovac, Y. i sur. (ur.) (1999) Strani jezik u osnovnoj školi, Zagreb, Naklada Naprijed
Vrhovac, Y. (ur.) (2001) Children and Foreign Languages III, Faculty of Philosophy, University of Zagreb

Dopunska literatura:

Izbor članaka iz stručnih časopisa Le Français dans le monde,Paris,  Strani jezici, Zagreb