Poetika prevođenja

Poetika prevođenja

Naziv kolegija: Poetika prevođenja

Nositelj kolegija: dr.sc. Marija Paprašarovski, viši lektor

Izvoditelj kolegija: dr.sc. Marija Paprašarovski, viši lektor

Status kolegija: izborni

ECTS bodovi: 3

Jezik: francuski

Oblik nastave: 1P/1S

Uvjeti za upis kolegija: Odslušan kolegij Traduktologija

Sadržaj: Prikaz teorijskih promišljanja o književnom prevođenju, čitanje i analiza odabranih poglavlja iz suvremenih teorija i poetika prevođenja, uočavanje problema književnog prevođenja u samostalnom prijevodu kraćih ulomaka, samostalna izlaganja studenata.

Ciljevi kolegija:

– senzibilizirati studente za probleme književnog prevođenja i uputiti ih u složenost prevodilačkog procesa – upoznati studente s različitim pristupima književnom prevođenju kao i s različitim prevodilačkim poetikama – poticati na kritičko mišljenje primjenom teorijskih postavki u vlastitom radu

Studentske obveze: redovno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na seminaru; samostalno izlaganje, seminarski rad.

Raspored rada po tjednima:

 1. Uvod u sadržaj i ciljeve kolegija.
  S: Uvodni razgovor: Čemu poetika prevođenja?
 2. Promišljanja o prevođenju kroz razdoblja.
  S: Uočavanje problema književnog prevođenja (prijevod odabranog ulomka)
 3. Teorije prevođenja: sourciers/ciblistes; lingvistika i prevođenje.
  S: Uočavanje problema književnog prevođenja (prijevod odabranog ulomka)
 4. Teorije prevođenja: poetika prevođenja; kritika prijevoda.
  S: Uočavanje problema književnog prevođenja (prijevod odabranog ulomka)
 5. Od teorema do estetike prevođenja: Jean-René Ladmiral
  S: Tekst i komentar: M. de Launay: „Qu’est-ce qu’un original“?
 6. Otprilike isto: Umberto Eco.
  S: Rasprava: izvornik i njegov dvojnik.
 7. Iskustva prevođenja: Umberto Eco (II)
  S: Tekst i komentar: Eco: „Le cas Queneau. Refaire les jeux de mots“.
 8. Teorija i praksa književnog prevođenja: Inès Oseki-Dépré
  S: Prijevod odabranog ulomka – igre riječi.
 9. Kultura i prevođenje: Antoine Berman
  S: Tekst i komentar: Oseki-Dépré: „Une comparaison en synchronie“ (E.A. Poe)
 10. Jezik i prevođenje: George Steiner
  S: Tekst i komentar: Berman: „L’archéologie de la traduction“
 11. Velike poteškoće i male radosti prevođenja: Paul Ricoeur
  S: Prijevod odabranog ulomka – primjena Bermanova promišljanja.
 12. Henri Meschonnic, „poetičar“
  S: Izlaganja studenata.
 13. Poetika prevođenja, ne traduktologija: Henri Meschonnic
  S: Izlaganja studenata
 14. Promišljanja hrvatskih književnih prevoditelja s francuskog jezika.
  S:  Prijevod odabranog ulomka – primjena Meschonnicovih promišljanja.
 15. Što je znamo kada znamo prevoditi?
  S: Izlaganja studenata. Završni razgovor. Vrednovanje.

 

Literatura:

 • Berman, Antoine, L´Épreuve de l´étranger, Gallimard, 1984.
 • Eco, Umberto, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, prev. Myriem Bouzaher, Grasset, 2007. (Otprilike isto. Iskustva prevođenja, Algoritam, Zagreb, 2006.)
 • Ladmiral, Jean-René, Traduire: théorèmes pour la traduction, Gallimard, 1994. (Kako prevoditi. Teoremi za prevođenje, Politička kultura, Zagreb, 2007.)
 • Meschonnic, Henri, Poétique du traduire, Verdier, 1999.
 • Oseki-Depre, Inès, Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, 1999.
 • Ricoeur, Paul, Sur la traduction, Bayard, 2004.
 • Steiner, George, Après Babel, prev. Lucienne Lotringer, Albin Michel, 1985. (After Babel, Oxford University Press, 1998).
  Dodatna:
 • Launy, de Marc, Qu’est-ce que traduire? Vrin, 2006.
 • Le Calvé –Ivičević, Lectures en traductologie, www.unizd.hr/Portals/16/francuski-prevoditeljski/ELC
 • Mikšić, Vanda, Interpretacija i prijevod, Meandarmedia, 2011.
 • Oustinoff, Michaël, La traduction, P.U.F. 2003.