dr. sc. Sandra Požar, znan. sur.

Soba: F-327

Tel.: 01/4092-316

Mail: sudec@stin.hr

Konzultacije: po dogovoru

Predmeti:

Rumunjsko-slavenski jezični kontakti

Životopis:

dr. sc. Sandra Požar (r. Sudec), znanstveni suradnik
Mjesto i godina rođenja: Zagreb, 1979.

Područja istraživanja

hrvatski crkvenoslavenski jezik, povijest hrvatskoga jezika, hrvatsko glagoljaštvo, morfologija i morfosintaksa, tvorba riječi, slavensko-rumunjski jezični kontakti

Obrazovanje

 • 2010. doktor humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, Sveučilište u Zagrebu
 • 2003. profesor hrvatskoga jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997. opća gimnazija

Stručno usavršavanje

 • 2019. radionica digitalne humanistike „Digitalni resursi za slavističko-bizantološke studije“ u organizaciji međunarodnog centra ReIReS (Research Infrastructure for Religious Studies), Sveučilište Sv. Kliment Ohridski, Sofija
 • 2018. Međunarodni ljetni seminar bugarskoga jezika i kulture (Meždunaroden leten seminar po blgarski ezik i kultura), Velikotrnovsko sveučilište »Sv. Ćiril i Metod«, Veliko Trnovo
 • 2007. Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture u organizaciji Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju
 • 2000. ljetna škola rumunjskoga jezika „Constantin Brâncuşi“ u organizaciji Sveučilišta u Craiovi
 • 1999. – 2002. tečaj rumunjskoga jezika, Filozofski fakultet u Zagrebu

Zaposlenja

 • od ak. god. 2015./2016. Odsjek za romanistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu, vanjski suradnik
 • ak. god. 2011./12. Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Splitu, vanjski suradnik
 • od 2011. Staroslavenski institut, znanstveni suradnik
 • 2010.–2011. Staroslavenski institut, znanstveni novak, viši asistent
 • 2004.–2010. Staroslavenski institut, znanstveni novak, asistent

Znanstveni projekti

 • 2020. – 2024. Interdisciplinarni pristup hrvatskoglagoljskomu misalu na primjeru Misala kneza Novaka (Hrvatska zaklada za znanost; voditelj)
 • 2014. – 2024. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut (Ministarstvo znanosti i obrazovanja; istraživač)
 • 2004. – 2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, Staroslavenski institut (Ministarstvo znanosti i tehnologije; istraživač)

 Uredništva

 • od 2018. članica uredničkog odbora časopisa Zbornik Lovranšćine (Katedra Čakavskog sabora Lovran)
 • od 2011. članica uredništva časopisa Slovo (Staroslavenski institut); suurednica broja 66 (2016) i 67 (2017)

Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih skupova

 • 2012. članica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa „Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju“ (Krk, 5. i 6. listopada 2012.)

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima u posljednjih pet godina

 • Požar, Sandra. Problem of the Croatian Church Slavonic “complex” adjectival suffixes from diachronic perspective: Extended base, suffix or adjective as a whole? Mediterranean Morphology Meeting 12. Workshop on Morphology of South Slavic languages. Ljubljana, Slovenija, 2019. (poster)
 • Botica, Ivan; Sandra Požar. Marginalije Drugoga beramskoga brevijara. Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj, Pazin, 2018.
 • Požar, Sandra. Problem interpretacije oblika pri gramatičkom označavanju teksta: primjer Drugoga beramskoga brevijara, Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice, Biograd i Zadar, 2017.
 • Požar, Sandra. Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: na građi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i rječnika Drugoga beramskog brevijara, Znanstveno-stručni skup Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Zagreb, 2016.

Objavljeni radovi u posljednjih pet godina

Jezik hrvatskoglagoljskih tekstova

 • Požar, Sandra. Osnovne značajke pridjevne i participske morfologije u Drugome beramskom brevijaru. Studije o Drugome beramskom brevijaru, Bibliotheca Glagolitica Croatica 4, ur. M. Mihaljević, A. Radošević, Zagreb, Staroslavenski institut, 2021., 201-217.
 • Požar, Sandra. Morfologija, sintaksa i leksik glagoljskoga Inventara samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, 31 (2019), 2; 7-24.
 • Požar, Sandra. Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor: grafija i fonologija. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 30 (2018), 2; 29-43.
 • Požar, Sandra. Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: primjer pasivnih preteritnih participa s prefiksom ne– iz korpusa Drugoga beramskoga brevijara. Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 69 (2017), 61-82.
 • Sudec, Sandra. Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku. Osmi naučen sobir na mladi makedonisti: Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova. Dučevska, Aneta, Karapejovski, Boban, Petrevski, Bojan (red.). Skopje: Filološki fakultet “Blaže Koneski” – Skopje, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, 2016., 323-337.

Glagoljaštvo

 • Požar, Sandra. Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi. Ur. Maja Franković. Brseč: Udruga Jenio Sisolski, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, 2017.

Slavensko-romanski jezični dodiri

 • Požar, Sandra. (Old) Church Slavonic Compounds in the Romanian Language of the 16th and 17th Century. Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena – Boček, Vít (eds.), Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Prague: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. (Studia etymologica Brunensia, vol. 25), 325–339.
 • Požar, Sandra. Tragovi krčkorumunjskih govornika u pragmatičnoj glagoljskoj pismenosti franjevaca trećoredaca na otoku Krku. Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu. Lanović, Nina; Ljubičić, Maslina; Musulin, Maša; Radosavljević, Petar; Šoštarić, Sanja (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF-press, 2018., 561–576.
 • Požar, Sandra. Čakavsko-romanski jezični dodir u Inventaru samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.). Od fonologije do leksikologije: Zbornik u čast Mariji Turk. Stolac, Diana (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet, 2018., 291–311.
 • Požar, Sandra. Rumunjska redakcija crkvenoslavenskoga jezika. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Uredili Tanja Kuštović, Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., 439–458.

Potpuna bibliografija dostupna je na adresi: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272594.

            Popularizacija znanosti

Projekt

 • /2019. Techno-Past – Techno-Future: Europska noć istraživača (u sklopu Okvirnoga programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Europske komisije) – članica radne skupine za prijavu projekta pri MZO-u; članica Upravljačkog odbora projekta; odgovorna osoba za provedbu projekta pri Staroslavenskom institutu (lokalni projektni koordinator)

Suradnja s udrugama

 • – 2018. Društvo prijatelja glagoljice (stručna konzultantica na projektu Informacijskoga središta za hrvatsku glagoljicu; recenzentica časopisa Bašćina, glasilo Društva prijatelja glagoljice)
 • –2013. Udruga Jenio Sisolski – Brseč (istraživanje, opis i prezentacija brsečke glagoljske baštine)
 • –2013. Katedra Čakavskoga sabora Općine Mošćenička Draga (istraživanje, opis i prezentacija mošćeničke glagoljske baštine)

Izložbe

 • Botica, Ivan, Kristijan Kuhar, Sandra Požar, A Dio nella propria lingua. La liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica croata e nella scrittura glagolitica, Vatikan, 2018.; Bogu na svom jeziku. Baština rimske liturgije na crkvenoslavenskom jeziku i glagoljskom pismu (Štrigova, 2019.; Senj, 2020.; Zagreb, Knjižnica Božidara Adžije, 2020.; Zagreb, Filozofski fakultet, 2020.)
 • Sandra Sudec Požar, Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi (dizajn: Maja Franković), Šopron, Mađarska, 2013.; Rijeka, 2013; Brseč, 2014.; Beč, Austrija, 2015.; Gorizia, Italija, 2016.; Marano Lagunare, Italija, 2017.; Trnava, Slovačka, 2017.; Pazin, 2017.; Györ (Jura), Mađarska, 2018.; Rijeka, 2018.; Budimpešta, Mađarska, 2019.

Javna predavanja i tribine

 • Glagoljaška baština Mošćenica i Brseča, Društvo prijatelja glagoljice, 2019.
 • Misal kneza Novaka: znanstveno-popularna tribina u povodu 650. obljetnice njegova nastanka, Pučko otvoreno učilište Milutina Cihlara Nehajeva, Dani glagoljice, Senj, 2018.
 • Glagoljica pod Učkun (Glagoljska baština brsečko-mošćeničkoga kraja), Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica, 2015.

Popularni radovi

Članci

 • Botica, Ivan; Sandra Požar. Hrvatska glagoljica, 2018. (prilog uz Večernji list, 21.2.2018.)
 • Požar, Sandra. Pod Učkun kamiki beli: Glagoljsko naslijeđe Općine Mošćenička Draga. Bašćina 19 (2018)

Virtualne izložbe

 • Botica, Ivan; Blanka Ceković; Marija-Ana Dürrigl; Sandra Požar; Andrea Radošević; Ana Šimić. Žgombićev zbornik, 2019.
 • Botica, Ivan; Blanka Ceković; Sandra Požar; Andrea Radošević; Ana Šimić. Misal kneza Novaka: 650. obljetnica, 2018.