Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj – bajaškorumunjski dijalekti

Naziv predmeta: Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj – bajaškorumunjski dijalekti

Nositelj predmeta: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.

Izvođač: dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.

Bodovna vrijednost (ECTS): 4

Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S): 15+0+15

Status predmeta: izborni

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s jezikom Roma Bajaša – dijalektima dakorumunjskog koji se govore na području Republike Hrvatske

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet: Za studente diplomskog studija rumunjskog jezika i književnosti nema uvjeta. Za studente drugih studijskih grupa potrebno je osnovno znanje rumunjskog jezika.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi: Uvid u strukturu triju bajaških dijalekata koji se govore u Hrvatskoj, u prvom redu s fonološkog i morfosintakstičkog aspekta; poredbena analiza bajaških dijalekata međusobno te prema rumunjskom standardu; pogled u glavne značajke hrvatsko-bajaške jezične interferencije; pregled važnijih povijesnih i sociolingvističkih podataka o Bajašima i Romima općenito; osnove rada na lingvističkom korpusu – transkribiranim tekstovima i audio-materijalima

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta: Znanja o relevantnim povijesnim i sociolingvističkim podacima o Romima i Bajašima, Uvid u strukturu bajaških dijalekata u Hrvatskoj i njihove glavne jezične značajke; Uvid u razlike i sličnosti bajaških prema ostalim dakorumunjskim govorima te u utjecaj hrvatskog jezika. Uvid u osnove rada na lingvističkom korpusu.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:

Sadržaj predmeta po tjednima (predavanja i seminari):

1. Uvod u strukturu kolegija; podrijetlo Roma, Romi u svijetu, Hrvatskoj i Rumunjskoj; Bajaši u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi (primjena multimedije)

2. Distribucija bajaških dijalekata u Hrvatskoj; sociolingvistički i demografski podaci (primjena multimedije); metodologija istraživanja bajaških dijalekata

3. Fonološki sustav bajaških dijalekata; usporedba sa standardnim rumunjskim; osnove rada na dijalektološkom materijalu

4. Imenica u erdeljskom dijalektu; deklinacija, član, postponirani zamjenički pridjevi

5. Imenica u baranjskom muntenskom dijalektu i ludarskom muntenskom dijalektu; deklinacija, član, postponirani zamjenički pridjevi; usporedba sa standardnim rumunjskim

6. Opisni pridjevi u bajaškim dijalektima; usporedba sa standardnim rumunjskim

7. Rezimiranje obrađenih cjelina; rad na dijalektološkom materijalu (audio-materijal, transkripcije)

8. Zamjenički pridjevi i zamjenice u bajaškim dijalektima; usporedba sa standardnim rumunjskim

9. Brojevi u bajaškim dijalektima; Glagol u erdeljskom dijalektu

10. Glagol u baranjskom muntenskom dijalektu i ludarskom muntenskom dijalektu

11. Usporedba glagola u bajaškom sa standardnim rumunjskim; rad na dijalektološkom materijalu (audio-materijal, transkripcije)

12. Nepromjenjive vrste riječi u bajaškim dijalektima; usporedba sa standardnim rumunjskim

13. Hrvatsko-bajaški jezični dodir; rad na dijalektološkom materijalu (audio-materijal, transkripcije)

14. Rezimiranje obrađenih cjelina

15. Ponavljanje i priprema za ispit

Obveze studenata: Uredno pohađanje i praćenje nastave, sudjelovanje u seminarima, polaganje usmenog ispita.

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Trajno praćenje studenata, sudjelovanje na seminarima i usmeni ispit.

Obvezna literatura:

Radosavljević, P. Jezik Roma Bajaša na teritoriju Republike Hrvatske., doktorska disertacija, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sikimić, B. Banjaši na Balkanu : Identitet etničke zajednice. SANU, Beograd : Balkanološki institut, 2005.

Caragiu Marioţeanu, M. Compendiu de dialectologie Română : Nord şi sud-dunăreană. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi enciclopedică., 1975

Dopunska literatura:

Orsós, A. Beás nyelvkönyv. Kaposvár CSVM Tanítóképző Főiskola. 1994 (elektronički oblik),

Hrvatić, N. Povijesno-socijalna obilježja Roma u Hrvatskoj. // Društvena istraživanja. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. 2000 (dostupno u knjižnici Fakulteta),

Sarău, G. Rromii, India şi limba rromani. Bucureşti : Kriterion 1998 (elektronički oblik),

Ašić, T., Sikimić, B. Romanski Balkan. SANU, Beograd : Balkanološki institut, 2008 (elektronički oblik)