Grčka književnost: Grčka epika

Status kolegija: obvezni
Semestar: V. / VI. / VII. / VIII. (ciklički kolegij)
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
ECTS bodovi: 7
Uvjeti: Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja; Grčka sintaksa 2

Ciljevi kolegija: Razumijevanje pojma epske poezije u kontekstu antičke književnosti i razlike između usmene i pisane poezije; upoznavanje antičkoga epa i njegovih generičkih konvencija na temelju čitanja primarnih tekstova; poznavanje i razumijevanje promjena koje je ta književna vrsta doživjela u antici, te njezina utjecaja na potonju zapadnoeuropsku književnost.

Sadržaj: Na kolegiju se proučava grčka epska poezija, slijedeći njezin kronološki tijek od Homera do Nona, posvećujući posebnu pozornost trrajnome i presudnome utjecaju antičke epske književnosti na potonju zapadnoeuropsku književnost. Prevode se i interpretiraju odabrani ulomci iz Homera, Hezioda i Apolonija Rođanina, te raspravljaju i analiziraju relevantni suvremeni prilozi interpretaciji antičkoga epa. Na temelju samostalnoga istraživanja, uz primjeren nastavnikov nadzor, studenti tijekom semestra prezentiraju najprije usmeno, a potom u pisanu obliku, originalan seminarski rad koji obrađuje neki od važnih aspekata ove književne vrste. 

Studentske obveze: redovno pohađanje nastave, redovno obavljanje zadataka; pismeni ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja na predavanjima i seminarima.

Ispit: pismeni (2x45min) i usmeni


Raspored po tjednima

 1. Ponavljanje: pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost; počeci grčke pismenosti; aedska i rapsodska tradicija. Seminar: uvod u Hezioda; Heziod, Poslovi i dani.
 2. Homer i epska poezija prije njega. Seminar: odabrani ulomci iz Ilijade i Odiseje; antička svjedočanstva o prethomerskoj poeziji; Heziod, Poslovi i dani.
 3. usporedba Ilijade i Odiseje. Seminar: odabrani ulomci iz Ilijade i Odiseje; Heziod, Poslovi i dani.
 4. Homerske himne i “mali Homer”; Seminar: odabrani ulomci iz Boja žaba i miševa; Heziod, Poslovi i dani
 5. Epska poezija i specifičnosti usmene poezije; “homersko pitanje” u antici i novom vijeku. Seminar: Heziod, Poslovi i dani.
 6. Milman Parry i oral composition. “Homersko pitanje” danas. Seminar: Parryjevi primjeri epskih formula; Heziod, Poslovi i dani.
 7. Epski ciklus. Seminar: fragmenti kikličkih epova; Heziod, Poslovi i dani.
 8. Heziod i arhajska epika poslije njega; orijentalni utjecaji na ranu grčku književost. Seminar: odabrani ulomci iz Teogonije; Heziod, Poslovi i dani.
 9. Epika u 4. st. pr. Kr. Seminar: Heziod, Poslovi i dani.
 10. Helenistička epika. Kalimahova nova poetika. Epilij. Seminar: Kalimahovi poetološki fragmenti; Heziod, Poslovi i dani.
 11. Apolonije Rođanin: Pjesma o Argonautima. Seminar: Apolonije Rođanin: Pjesma o Argonautima
 12. Didaktička poezija. Arat: Nebeske pojave. Seminar: odabrani ulomci iz Arata i Nikandra; Apolonije Rođanin: Pjesma o Argonautima
 13. Epika carskoga doba. Seminar: odabrani ulomci iz Kvinta Smirnjanina; Apolonije Rođanin: Pjesma o Argonautima.
 14. Epika kasnoga carstva. Seminar: odabrani ulomci iz Muzeja i Nona; Apolonije Rođanin: Pjesma o Argonautima
 15. Ponavljanje i priprema za ispit. Seminar: Ponavljanje za ispit.

Literatura

a) obvezna

 • odabrani ulomci iz Homera, Hezioda i Apolonija Rođanina: bilo koje izdanje izvornika /npr. CD-ROM TLG e/;
 • tekstovi podijeljeni na kolegiju;
 • dva naslova iz popisa dopunske literature

b) preporučena

 • Dukat, Z. Homersko pitanje, Zagreb 1987;
 • Foley, J. M. The Theory of Oral Composition. History and Methodology. Bloomington & Indianapolis 1988;
 • Parry, A. The Making of Homeric Verse, Oxford 1971;
 • Schein, S. L. Smrtni junak. Uvod u Homerovu Ilijadu (prev. Z. Dukat), Zagreb 1989;
 • Hunter, R. L. The Argonautica of Apollonius Rhodius, Cambridge 1993;
 • Latacz, J. (ur.) Homer: Die Dichtung und ihre Deutung, Darmstadt 1991;
 • Latacz, J. (ur.) Homer: Tradition und Neuerung, Darmstadt 1979;
 • Morris, I. & Powell, B. (ur.) A New Companion to Homer, New York 1997;
 • Nagy, G. Poetry as Performance, Cambridge 1996;
 • Whitman, C. H. Homer and the Heroic Tradition, Cambridge, Mass. 1958;
 • Ziegler, K. Das hellenistische Epos, Leipzig 1966