Grčka književnost: Grčka lirika

Status kolegija: obvezni
Semestar: V. / VI. / VII. / VIII. (ciklički kolegij)
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
ECTS bodovi: 7
Uvjeti: Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja; Grčka sintaksa 2

Ciljevi kolegija: Razumijevanje pojma lirske poezije u kontekstu antičke književnosti i uočavanje bitne razlike između lirike u antičkom i suvremenom smislu riječi; upoznavanje lirskih vrsta i njihovih generičkih konvencija na temelju čitanja primarnih tekstova; poznavanje i razumijevanje promjena koje je ta književna vrsta doživjela u antici, te njezina utjecaja na potonju zapadnoeuropsku književnost.

Sadržaj: Na kolegiju se proučava grčka lirska poezija, slijedeći njezin kronološki tijek od najranijih vremena do carskoga razdoblja, posvećujući posebnu pozornost trajnome i presudnome utjecaju antičke epske književnosti na potonju zapadnoeuropsku književnost. Prevode se i interpretiraju odabrani ulomci jambografa, elegičara, korske i monodijske lirike te raspravljaju i analiziraju relevantni suvremeni prilozi interpretaciji antičke lirske poezije. Znatna se pozornost pridaje epigramima znamenitih helenističkih epigramatičara očuvanih u Grčkoj antologiji, na temelju kojih se studenti se upoznaju s povijesnim razvojem toga žanra i njegovih konvencija, te njegovim odjecima u poeziji novoga vijeka. Na temelju samostalnoga istraživanja, uz primjeren nastavnikov nadzor, studenti tijekom semestra prezentiraju najprije usmeno, a potom u pisanu obliku, originalan seminarski rad koji obrađuje neki od važnih aspekata ove književne vrste.

 Studentske obveze: redovno pohađanje nastave, redovno obavljanje zadataka; pismeni ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja na predavanjima i seminarima.


Raspored po tjednima

 1. Ponavljanje: pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost; počeci grčke pismenosti; pučka lirska tradicija. Seminar: uvod u grčku liriku; lastavičina pjesma s Roda i slični fragmenti pučke lirike.
 2. Jambografija: Arhiloh. Seminar: odabrani Arhilohovi fragmenti.
 3. Jambografija: Semonid i Hiponakt. Seminar: Semonidovi Jambi o ženama i odabrani Hiponaktovi fragmenti.
 4. Elegija: ratnička elegija Kalina i Tirteja; Mimnermova simpotička poezija. Seminar: odabrani fragmenti Kalina, Tirteja i Mimnerma.
 5. Elegija: gnomska poezija – Teogrnid, Solon. Seminar: Odabrani fragmenti Solona i Teognida.
 6. Melika: monodijska lirika; Alkej i Sapfa. Seminar: Odabrani fragmenti Alkeja i Sapfe.
 7. Melika: monodijska lirika; Anakreont; Anacreontea. Seminar: odabrani fragmenti Anakreonta i anakreontske poezije.
 8. Melika: korska lirika; Alkman, Stezihor, Ibik. Seminar: odabrani fragmenti Alkmana, Stezihora i Ibika.
 9. Melika: korska lirika; Simonid i Pindar. Seminar: Pindarova 1. olimpijska oda, odabrani Simonidovi fragmenti.
 10. Melika: korska lirika: Bakhilid i Korina. Seminar: Bakhilidova 17. i 18. oda; odabrani Korinini fragmenti.
 11. Melika: lirska poezija u 2. pol. 5. i 4. st. pr. Kr.: ditiramb i nom; Timotej i Filoksen. Seminar: ulomci iz Timotejeva noma Perzijanci.
 12. Razvoj epigramatske književnosti od početaka do helenizma; zbirke epigrama. Seminar: najstariji epigramatski zapisi; odabrani epigrami pripisivani Simonidu i Platonu.
 13. Tri helenističke epigramatske škole: dorsko-peloponeska, jonsko-aleksandrijska, fenička. Seminar: odabrani epigrami Anite, Noside, Leonide iz Tarenta, Asklepijada sa Sama, Antipatra, Meleagra, Filodema.
 14. Epigrami carskoga doba; skoptički epigram. Seminar: odabrani epigrami Lukilija i Nikarha; usporedba s Marcijalom.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit. Seminar: Ponavljanje za ispit.

Literatura

a) obvezna

 • odabrani ulomci lirskih pjesnika i epigrami iz Grčke antologije: bilo koje izdanje izvornih tekstova /npr. CD-ROM TLG e/;
 • tekstovi podijeljeni na kolegiju;
 • dva naslova iz popisa dopunske literature.

b) preporučena

 • Acosta-Hughes, B. Arion’s Lyre. Archaic Lyric into Hellenistic Poetry, Princeton & Oxford 2010;
 • Budelmann, F. (ur.) The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge 2009;
 • Easterling, P. E. & Knox, B. M. W. (ur.), The Cambridge History of Classical Literature: Greek Literature, Cambridge 1985;
 • Hornblower, S. & Morgan, C. (ur.) Pindar’s Poetry, Patrons, and Festivals. From Archaic Greece to Roman Empire, Oxford 2007;
 • Hutchinson, G. O. Greek Lyric Poetry. A Commentary on Selected Larger Pieces, Oxford 2001;
 • Gutzwiller, K. J. Poetic Garlands. Hellenistic Epigrams in Context, Berkeley 1998;
 • Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001.