Grčka književnost: Grčka tragedija

Status kolegija: obvezni
Semestar: V. / VI. / VII. / VIII. (ciklički kolegij)
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
ECTS bodovi: 7
Uvjeti: Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja; Grčka sintaksa 2

Ciljevi kolegija: Upoznavanje strukture klasične grčke tragedije; razumijevanje književopovijesnoga razvoja žanra i njegovih konvencija unutar širega društvenoga i književnopovijesnoga konteksta; kompetentno vrednovanje značenja književnopovijesne mijene generičkih obilježja te književne vrste; razumijevanje razlike između grčke, rimske i novovjekovne tragedije, te antičkoga i modernoga poimanja tragičnog; upoznavanje najvažnijih djela klasika komedije, Eshila, Sofokla i Euripida.

Sadržaj kolegija: Na kolegiju se proučava razvoj grčke tragedije od njezinih začetaka do helenizma i tzv. “tragičke plejade”, njezina generička obilježja te utjecaj na potonju zapadnoeuropsku dramsku književnost; razmatraju se antičke i suvremene teorije o podrijetlu tragedije, kao i moguće interpretacije pojma “tragično”. Na odabranim ulomcima iz tragedija Eshila, Sofokla i Euripida studenti se upoznaju s djelima tih klasika, te s povijesnim mijenama žanra i njegovih konvencija. Na temelju samostalnoga istraživanja, uz primjeren nastavnikov nadzor, studenti tijekom semestra prezentiraju najprije usmeno, a potom u pisanu obliku, originalan seminarski rad koji obrađuje neki od aspekata antičkoga tragičkoga kazališta.

Studentske obveze: Redovno pohađanje nastave, redovno obavljanje zadataka; pismeni ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja na predavanjima i seminarima.

Ispit: pismeni (2x45min) i usmeni


Raspored po tjednima

 1. Ponavljanje: pojmovno određenje grčke književnosti, periodizacija, generička raznolikost; grčko kazalište i izvedbe tragedija; formalni elementi grčke tragedije. Seminar: Eshil, Agamemnon.
 2. Počeci grčke tragedije; antičke i suvremene teorije o podrijetlu tragedije. Seminar: antička svjedočanstva o počecima tragedije; Eshil, Agamemnon.
 3. Pojam tragičnoga u antici i njegove moderne interpretacije. Seminar: odabrani ulomci iz Aristotelove Poetike; Eshil, Agamemnon.
 4. Rani tragičari. Eshil: Perzijanci, Sedmorica protiv Tebe. Seminar: testimonia o Eshilu i ranim tragičarima; Eshil, Agamemnon.
 5. Eshil: Pribjegarke, organska trilogija Orestija; problem autentičnosti Okovanoga Prometeja. Seminar: ulomci iz Okovanog Prometeja; Sofoklo, Kralj Edip.
 6. Eshil. Satirska drama: struktura, odnos prema komediji; trojica tragičara i satirska drama. Seminar: fragmenti satirskih drama Eshila i Sofokla; Sofoklo, Kralj Edip.
 7. Sofoklo. Tragedije u obliku diptiha: Antigona, Ajant, Trahinjanke. Seminar: testimonia o Sofoklu; Sofoklo, Kralj Edip.
 8. Sofoklove inovacije; Aristotelov izbor: Kralj Edip. Seminar: odabrani ulomci iz Aristotelove Poetike; Sofoklo, Kralj Edip.
 9. Sofoklo: Elektra, Filoktet, Edip na Kolonu. Seminar: lik Elektre kod trojice tragičara – odabrani ulomci; Sofoklo, Kralj Edip.
 10. Euripid. Rane tragedije. Alkestida, Medeja, Hipolit; Andromaha, Hekaba, Trojanke. Seminar: testimonia o Euripidu; Sofoklo, Kralj Edip.
 11. Euripid: Elektra, Heraklidi, Mahniti Heraklo, Pribjegarke; Feničanke, Orest, Bakhe. Seminar: ulomci iz Bakhi; Sofoklo, Kralj Edip.
 12. Euripidove “tragikomedije” i “melodrame”. Seminar: ulomci iz Helene, Iona i Ifigenije na Tauridi; Euripid: Medeja.
 13. Euripid i “novi ditiramb”; tragedija u 4. st. pr. Kr. Res. Tragedija u razdoblju helenizma: “tragička plejada”. Seminar: odabrani ulomci iz Euripidova Oresta i Resa; Euripid: Medeja.
 14. Tragedija i nova komedija; antička i novovjekovna ocjena trojice tragičara; utjecaj grčke tragedije na potonju zapadnoeuropsku književnost. Seminar: Aristofan o Eshilu i Euripidu; Euripid: Medeja.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit. Seminar: ponavljanje za ispit.

Literatura

a) obvezna

 • odabrani ulomci iz Eshilova Agamemnona, Sofoklova Kralja Edipa i Euripidove Medeje: bilo koje izdanje izvornika /npr. CD-ROM TLG e/;
 • Lesky, A. Povijest grčke književnosti (prev. Z. Dukat), Zagreb 2001;
 • tekstovi podijeljeni na kolegiju;
 • dva naslova iz popisa dopunske literature

b) preporučena

 • Easterling, P.E. (ed.) The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge 1997;
 • Fritz, K. von. Antike und moderne Tragödie, Berlin 1962;
 • Kitto, H. D. F. Greek Tragedy. A Literary Study, London 31961;
 • Lesky, A. Die griechische Tragödie, Stuttgart 1968;
 • Meier, C. Die politische Kunst der griechischen Tragödie, München 1988;
 • Pickard-Cambridge, A. Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford 21962;
 • Stanford, W. B. Greek Tragedy and the Emotions. An Introductory Study, London etc. 1983;
 • Stojanović, Z. (ed.) Teorija tragedije, Beograd 1984;
 • Taplin, O. Greek Tragedy in Action, Oxford 1978;
 • Winkler, J. J. & Zeitlin, F. (edd.) Nothing to do with Dionysos? Athenian Drama in its Social Context. Princeton 1990.