dr. sc. Clara Căpățînă, rumunjska lektorica

Soba: F-320

Tel.: 01/409-2342

Mail: ccapatin@ffzg.hr

Konzultacije: prema dogovoru

Predmeti:

Fonetika i fonologija rumunjskog jezika
Rumunjske jezične vježbe V
Rumunjske jezične vježbe VI
Rumunjski jezik I
Rumunjski jezik II
Rumunjski jezik III

Životopis:

Obrazovanje
2006.-2009. Preddiplomski studij talijanskog i rumunjskog na Fakultetu za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu
2008. Doktor znanosti na Sveučilištu u Bukureštu, na području Slavenske lingvistike i filologije, mentor prof. dr. Dorin Gămulescu. Tema rada: Glagolski vid u hrvatskom i način prevođenja na rumunjski
1994.-1995. Poslijediplomski studij iz slavenske filologije na Odsjeku za slavistiku na Sveučilištu u Bukureštu
1990.-1994. Fakultet za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu, dvopredmetni studij hrvatskosrpskog i francuskog
1984.-1988. Srednja škola “Zoia Kosmodemianskaia” u Bukureštu, filološko-povijesni smjer

Radno iskustvo
2020- Strani ugovorni lektor rumunjskog jezika na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; jezične vježbe, fonetske vježbe
2017.-2020. Docent na Odsjeku za slavistiku Fakulteta za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu; predavanja iz fonetike, morfologije, sintakse, leksikologije hrvatskog jezika, jezične vježbe
2010.-2017. Strani ugovorni lektor rumunjskog jezika na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; jezične vježbe, fonetske vježbe
2008.-2010. Docent na Odsjeku za slavistiku Fakulteta za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu; predavanja iz fonetike, morfologije, sintakse, leksikologije hrvatskog jezika, jezične vježbe
2002.-2008. Viši asistent na Odsjeku za slavistiku Fakulteta za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu
2000.-2006. Strani ugovorni lektor rumunjskog jezika na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; jezične vježbe, predavanja iz morfologije, fonetske vježbe
1999.-2002. Asistent na Odsjeku za slavistiku Fakulteta za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu; vježbe iz hrvatskog jezika; seminari iz staroslavenskog, iz hrvatskog standardnog jezika te iz poredbene gramatike slavenskih jezika
1995.-1999. Znanstveni novak na Odsjeku za slavistiku Fakulteta za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Bukureštu

Strani jezici: hrvatski (C2), srpski (C2), talijanski (B2), francuski (B2), engleski (A2), slovenski (A2)

Radovi:

Hrvatski i rumunjski frazemi za izricanje osobina (u suradnji s Tomislavom Bošnjak), u “Riječ, časopis za filologiju”, 10, br. 2, HFD, Rijeka, 2004., str. 22-27.
Načini prevođenja hrvatskog perfekta na rumunjski jezik, u “Strani jezici”, 35 (2006.), 1, Zagreb, 2006., str. 71-78.
Categoria timpului în unități frazeologice în limbile croată și română, u “Filologie rusa” XXIV, Bukurešt, 2008, str. 228-232.
Limba și literatura croată, u Catedra de limbi si literaturi slave. Scurt istoric, ur. Constantin Geambașu, Bukurešt, Ed. Universitatii din București, 2008., str. 64-67.
Observații asupra redării perechilor aspectuale croate în limba română, u In honorem Gheorghe Mihăilă, Editura Universitatii din Bucuresti, 2010., str. 104-122.
Privire teoretică asupra perechilor aspectuale în croată, u “Romanoslavica”, XLVII, br. 1, Bukurešt, Editura Universitatii, 2011., str. 27-43.
Frazemi i politika u rumunjskom i hrvatskom tisku (u suradnji s Petrom Radosavljevićem), u Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a održanog 12.-14. svibnja 2011. u Osijeku / Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.). – Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku , 2012., str. 465-477.
Conjunctivul în limba română şi echivalenţe ale acestuia în limba croată, în Lucrările celui de-al şaselea Simpozion Internaţional de Lingvistică (Bucureşti, 29-30 mai 2015), editoare: Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuţu, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2017, p. 573-581.
Modalităţi gramaticale şi lexicale de exprimare a spaţiului în română şi croată, în Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu, Zagreb FFpress, 2018, p. 193-203.
Adjuncţii substantivali genitivali în croată şi echivalentele lor în română  (în colaborare cu Gorana Bikić-Carić), în Romanoslavica LV 1/2019, p. 32-46.