dr. sc. Petar Radosavljević, izvanredni profesor

Soba: F-327

Tel.: 01/4092-316

Mail: pradosav@ffzg.unizg.hr

Konzultacije: tijekom ispitnih rokova – uz prethodni dogovor putem e-maila

Predmeti:

Fonetika i fonologija rumunjskog jezika

Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku

Morfologija rumunjskog jezika

Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj – bajaškorumunjski dijalekti

Istrorumunjski

Životopis:

Petar Radosavljević rođen je 1978. u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1996. upisao je studij njemačkog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tijekom kojega je pohađao fakultativnu nastavu rumunjskoga jezika na Filozofskom fakultetu, a 2000. godine je završio i ljetnu školu rumunjskoga jezika u Rumunjskoj (Sveučilište u Craiovi). Diplomirao je 2002. godine i  iste godine upisao poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Jezik Roma Bajaša na teritoriju Republike Hrvatske (mentor prof. dr. sc. Dražen Varga), obranio je 2010. godine i stekao titulu doktora znanosti – znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana romanistika. Godine 2004. zaposlen je kao znanstveni novak – asistent na projekt prof. dr. sc. Dražena Varge, a 2011. godine postaje znanstveni novak – viši asistent. Godine 2013. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija. Godine 2015. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2021. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Od akad. god. 2015./2016. do 2016./2017. bio je zamjenik pročelnice, a od 2017./2018. do 2018./2019. bio je pročelnik Odsjeka za romanistiku. Od ak. god. 2019./2020. do 2022./2023. predstavnik je Odsjeka za romanistiku u fakultetskom vijeću. Od ak. god. 2020./2021. predstojnik je Katedre za rumunjski jezik i književnost.
U koautorstvu ili samostalno, u zemlji i inozemstvu, objavio je više znanstvenih članka, poglavlja u knjizi i stručnih radova, suurednik je jedne knjige i objavio je znanstvenu monografiju o bajaškom rumunjskom. Izlagao je na brojnim znanstvenim skupovima pretežito međunarodnog karaktera. Bio je na tri stručna usavršavanja u Rumunjskoj (Sveučilište u Bukureštu, 2005., Rumunjski kulturni institut, 2006., CEEPUS II – Sveučilište u Bukureštu, 2009.). Osim rumunjskim, njemačkim i španjolskim jezikom, aktivno vlada i engleskim, te pasivno slovenskim, talijanskim i francuskim jezikom.

Radovi:

1. Rumunjski jezik na rumunjskim internetskim stranicama // JEZIK I MEDIJI – Jedan jezik : više svjetova / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb – Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, 2006. 593-601 (s Olujić, I.)

2. Romi Bajaši u Hrvatskoj – govornici rumunjskog dijalekta // Jezik i identiteti / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb – Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007. 505-515

3. Utjecaj bajaškoga na usvajanje hrvatskoga // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvat. kao nemater. jezika u predškoli i školi s pos. osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s rad. list. / Cvikić, L. (ur.). Zagreb : Profil Intl., 2007. Str.132-139 (s Olujić, I., Novak Milić, J.)

4. Jezik Roma Bajaša // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb : Profil International, 2007. Str. 102-110. (s Olujić, I.)

5. Mali rječnik bajaškoga // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb : Profil, 2007. Str. 111-126. (s Olujić, I.)

6. Francusko-rumunjski jezični dodiri // Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, 2009. Str. 559-568. (s Orešković Dvorski, L.)

7. Elementi utjecaja hrvatskog jezika na govor Bajaša u Belom Manastiru. // Romanoslavica. XLV (2009) ; 79-88

8. Govorni rumunjski jezik i žargon u javnoj komunikaciji // Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilistički aspekti / Brdar, M.; Omazić, M et al. (ur.). Zagreb – Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Filozofski fakultet Sveuč. J.J.Strossmayera, 2009., 219-228

9. Privire de ansamblu asupra graiurilor baiesesti din Croatia. // PIRAMIDA : revista de cultura, investigatie si atitudine. 1 (2011) ; 50-61

10. Particularităţi ale structurii fonologice şi morfologice în graiurile băieşilor din Croaţia. // Philologica Jassyensia. VIII (2012) , 2 (16); 247-258

11. Frazemi i politika u rumunjskom i hrvatskom tisku (Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a održanog 12.-14. svibnja 2011. u Osijeku / Pon, L (et. al.) (ur.). – Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku , 2012., 465-477 (s Căpăţînă, C.)

12. Germanizmi u varaždinskom kajkavskom – prefiksalna tvorba  glagola  // Romanoslavica. XLVIII (2012.) , 3; 197-214

13. Pogled na bajaške dijalekte u Hrvatskoj // Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 6–8. decembra 2010. / Varadi, Tibor ; Bašić, Goran (ur.). Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 2012. 435-447

14. Contactul lingvistic româno-croat la romii băieşi din nord-vestul Croaţiei // Tradiţie/ inovaţie ‒ identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române, Iaşi : Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, 2013. 115-126

15. Tri bajaškoromske priče iz Hrvatske – književni, kulturološki i jezikoslovni elementi // Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu (zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani II. održanoga u Čakovcu 26. travnja 2013. / Turza-Bogdan, Tamara ; Legac, Vladimir ; Kos-Lajtman, Andrijana ; Filipan-Žignić, Blaženka ; Blažeka, Đuro (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 165-182 (s Olujić, I.)

16. Trăsături specifice ale flexiunii substantivului şi ale determinării în graiurile băieşilor din Croaţia // Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internaţional de Lingvistică / Sala, Marius, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov (ur.). Bukurešt : Univers Enciclopedic Gold, 2015. 153-169

17. Romi Bajaši u Hrvatskoj // Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 44. seminara Zagrebačke slavističke škole / Pišković, Tatjana ; Vuković, Tvrtko (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola – Hrvatski seminar za strane slaviste, 2016. 185-195

18. Jezični dodiri hrvatskoga i bajaškoga rumunjskoga. // Romanoslavica. LII (2016) , 2; 117-126

19. Observaţii referitoare la verb în graiurile băieşilor din Croaţia // Lucrările celui de-al şaselea Simpozion Internaţional de Lingvistică / Stanciu Istrate, Maria ; Răuţu, Daniela (ur.). Bukurešt : Univers Enciclopedic Gold, 2017. 145-155

20. Brajković, Sanja; Ćurila, Ivana; Korbar, Asja; Kralj Elvis; Novak, Bernarda; Radosavljević, Petar. Bună zua! Kum ješć? Priručnik za učenje osnova bajaškog rumunjskog jezika / Brajković, Sanja ; Korbar, Asja (ur.). Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 2017.

21. Radosavljević, Petar; Marjanović, Vesna; Novak, Bernarda; Perhoč, Vesna; Kralj, Elvis. Dă-m śinś! / Brajković, Sanja (ur.). Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 2018.

22. Radosavljević, Petar; Posebnosti govora Bajaša iz Kutine // Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu / Lanović, Nina ; Ljubičić, Maslina ; Musulin, Maša ; Radosavljević, Petar ; Šoštarić, Sanja (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF-press, 2018. str. 577-590

23. Radosavljević, Petar; Conjuncţia în graiul ardelean al băieşilor din Croaţia // Studii şi cercetări lingvistice, LXXI (2020), 1; 50-59

24. Radosavljević, Petar; The Current State of Boyash Romanian in Croatia // Boyash Studies: Researching “Our People” / Sorescu-Marinković, Annemarie ; Kahl, Thede ; Sikimić, Biljana (ur.).
Berlin: Frank & Timme, 2021. str. 283-309

25. Radosavljević, Petar; Observaţii asupra adjectivului în graiul ardelean al băieşilor din Croaţia // Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu / Nevaci, Manuela ; Floarea, Irina ; Farcaș, Ioan-Mircea (ur.). Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2021. str. 855-864

26. Radosavljević, Petar; Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj : Fonologija i morfologija bajaškog rumunjskog. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu FF press, 2022.

27. Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar; Štriga Zidarić, Mihaela. Biografiile lingvistice ale unor croați din Carașova și Clocotici // Romanoslavica, 57 (2020), 1; 27-44

28. Ćupurdija, Delia G.; Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Zadovoljstvo studenata rumunjskog jezika i književnosti online nastavom tijekom pandemije Covida-19 // Методички видици / Methodical Perspectives, 14 (2023), 14-1; 207-227

29. Olujić, Ivana; Požar, Sandra; Radosavljević, Petar. Postoji li još uvijek kajkavski u Keči u Rumunjskoj. // Standardni i nestandardni idiomi/ Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku 2023. str.137 – 150.

30. Radosavljević, Petar; Radosavljević, Jovica; Mitrović, Milan. Kum ješt, će fać? Munćanskorumunjsko-hrvatski / ludarskorumunjsko-hrvatski slikovni rječnik. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak, 2023. 26.

31. Radosavljević, Petar; Katalinić, Kristina; Fištrović, Tena. O privire asupra maghiarismelor din graiul ardelean al românei băieșilor din Croația // Romanica Cracoviensia, 23 (2023) (2023), (2); 261-272.