Field survey of the Danube Limes

Unutar programskog plana projekta Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (RoMiCRO) predviđen je arheološki terenski pregled određenih dijelova hrvatskog dunavskog limesa.

 

-> Terenski pregled na području Aljmaša, Erduta i Dalja, proveden u siječnju 2015.

-> Terenski pregled na lokalitetima u okolici Grabovca, Kozarca, Karanca, Sarkanja i Haljeva, proveden u veljači 2016.

->Terenski pregled na lokalitetima na području Općina Popovac i Beli Manastir, proveden u ožujku 2017.

.

Metodologija

Sustavni terenski pregled je arheološka metoda koja je usmjerena na dokumentiranje šireg prostornog konteksta površinskih arheoloških nalaza, odnosno arheološkog krajolika. To je tipično pješačka tehnika koja se najčešće primjenjuje na područjima s dobrom vidljivošću površinskog sloja tla, ponajviše na oranicama te na predjelima s oskudnom vegetacijom.

Prije početka planiranog sustavnog pregleda pripremljene su karte i fotografije (DOF) svakog položaja u okviru trase radi bolje vidljivosti parcelizacija. Također je prikupljena dokumentacija o svim registriranim lokalitetima na ovom području te ranijim istraživanjima.

Područje koje je planirano sustavnim terenskim pregledom podijeljeno je u Trase. Svaka Trasa podijeljena je na pojedina područja odnosno na manje površine koje nazivamo Položaj, a imenovani su prema poznatim toponimima (na temelju HOK-e). Svaka parcela/njiva unutar pojedinog Položaja podijeljena je na više Lokacija te je dobila brojčanu oznaku od 1 na dalje. Lokacija predstavlja jedinicu istraživanja i mora biti dobro vidljiva na pripremljenim fotografijama i na terenu (min vidljivost od 50%).

Prilikom pregleda svake Lokacije sudionici su bili raspoređeni u razmaku od 10 m, a njihov položaj snimljen je GPS-om. Svaki sudionik prikuplja i broji materijal u svojoj liniji u razmaku od 3 min. S početkom mjerenja vremena svi članovi ujednačenim korakom pregledavaju teren (lijevo, desno i ispred sebe). Tijekom hodanja broji se pokretni arheološki materijal vidljiv na površini te se razdvaja prema vrsti i dataciji. Prikupljao se samo dijagnostički materijal: veći ulomci keramike, obodi, dna, ručke te materijal koji se smatra rijetkim, npr. metali, staklo, itd.

Nakon izmjerenog vremena svaki član ekipe govori rezultat pregleda svoje linije (razdvajajući materijal prema vrsti i dataciji), a dokumentarist rezultate upisuje u formular i uzima poziciju GPS-om. Pregled se nastavlja dalje do završetka linije odnosno njive, kada se uzima zadnja točka GPS-om, prikuplja materijal i zajedno sa signaturom sprema u vrećice.

U formulare za terenski pregled, osim naziva Položaja i Lokacije upisuju se i podaci o vrsti terenskog pregleda, jedinici brojanja, topografiji Lokacije, vrsti tla, vegetaciji, obrađenosti i vidljivosti, te vrsti arheološkog materijala (prapovijesna, antička, srednjovjekovna, novovjekovna keramika, opeka, ljep, litika, željezo, staklo, šljaka, kost, bronca). Na skici se unutar pregledanih linija upisuju točke uzete GPS-om, te broj i vrsta prikupljenog materijala.

Obrada podataka s terenskog pregleda uključuje pranje, signiranje i precizniju dataciju prikupljenog materijala te unošenje prikupljenih informacija u bazu podataka (GIS) gdje se njihova pozicija u prostoru povezuje s kronološkim pokazateljima. Na taj način se dobije njihova distribucija kroz prostor i vrijeme koja za cilj ima što bolje razumijevanje prostora.